ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Java'da Hafıza Modeli Serisi


 1. Java’da Hafıza Modeli 1 - İlkel Veri Tipleri(Primitive Types)
 2. Java’da Hafıza Modeli 2 - Nesneler
 3. Java’da Hafıza Modeli 3 - Nesneler
 4. Java’da Hafıza Modeli 4 - Kapsam(Scope)
 5. Java’da Hafıza Modeli 5 - Pass By Value / Pass By Reference
 6. Java’da Hafıza Modeli 6 - Java’da Statik ve Statik Olmayan Değişken ve Metotların Hafıza Yönetimi
 7. Java’da Hafıza Modeli 7 - String Interning Nedir, String Pool Nedir, == operatörü ve equals metodu Arasındaki Fark

Genel Bakış

Şu ana kadar gördüğümüz ilkel veri tipleri, hafıza modeli nasıl olur sorusuna bir yanıttı! Şimdi ise kompleks veri tiplerinden(ilkel olmayan veri tipleri), yani bir başka ifadeyle nesneler için bir hafıza modeli oluşturmaya çalışalım.

Referans türleri/ ilkel olmayan veri türleri/kompleks veri türleri diye bahsederken nesneleri kastettiğimizi unutmayalım. Neden kompleks ve referans olarak nitelediğimizi birazdan daha net anlayacaksınız.

İlkel Veri Türleri(Primitive Types) Referans Türleri(Object/Reference Types)
int, boolean , byte , char , short , long , float ve double Diziler(Arrays) ve Sınıflar(Classes)

İlkel Türler ve Referans Türleri


Bir önceki makalede de belirttiğim üzere Java 2 çeşit veri türüne sahiptir.

 • Bunlardan ilki, ilkel veri türleridir(primitive data types yani: int, boolean, byte, char, short, long, float ve double).

 • İlkel veri türleri dışında kalan her şey de bir nesnedir. Yani nesne türü(object types) de diyebiliriz. Bu nesne türleri, diziler(arrays), kullanıcı-tanımlı(user-defined) sınıf veyahut bir kütüphane içindeki bir sınıf da olabilir. Anlayacağınız ilkel veri türleri dışında kalan her şey nesnedir diyebiliriz.

Açıkçası, bellek modellerimize nasıl nesne ekleneceğini öğrenmek, bir kod hakkında akıl yürütme açısından gerçekten önemli olacak.

1
2
int deg1 = 1;
SampleTest sample = new SampleTest(1,2);

Yukarıdaki örneğimizde ilkel ve ilkel olmayan veri tiplerine birer örnek görmektesiniz. Bir önceki bölümden int ilkel veri tipine aşinayız. İkinci satırda ise ilkel olmayan veri tipine bir örnek verilmiştir. SampleTest isminde bir sınıftan oluşturulmuş bir nesne ve o nesneyi temsil eden sample adında bir değişken(bundan sonraki bölümlerde değişken yerine referans kullanmaya çalışacağım. Aslında ikisi de doğru fakat stack‘de objeyi temsil ettiği için bu değişkenin referans olarak ifade edilmesi daha doğru olacaktır.)!!!

İlkel Olmayan Veri Türleri İçin Hafıza Modeli

Dilerseniz bir önceki makalede olduğu gibi bir örnekle başlayalım.

1
2
3
4
5
 int deg1 = 5;
 SampleTest sample1;
 sample1 = new SampleTest(1,2);
 SampleTest sample2 = new SampleTest(3,4);
 sample2.x = 5;
1
2
3
4
5
 public class SampleTest{
  private int x;
  private int y;
  ....
 }

Adım adım yukarıdaki kod bloğu nasıl çalışır, resmetmeye çalışalım;


Java variable assignment(java değişken atama)

 • 1.satır: Bu ilk satır bir önceki bölümde yaptığımız gibi değişken tanımlama işlemidir. Java’ya, tamsayı(int) tipinde bir değeri saklamak için yeni bir alan istiyorum, diyorsunuz. Ve o alanı(space) deg1 etiketiyle etiketleyeceğinizi belirtiyorsunuz. Şimdi hafıza modelimizde bunu göz önünde canlandırabilmek için bir kutu çizeceğiz. Bu kutu değişkeni temsil etmem gereken alanı(space) işaret ediyor. Sonrasında bu değişkeni deg1 ismiyle etiketliyorum. Bir önceki bölümde bulunan işlemin aynısı!!!


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

 • 2.satır: Aslında ikinci satırda yaptığımız işlemin birinci satırda olandan bir farklı yok. sample1 isminde bir değişken oluşturup, onun için de özel bir kutu çizeceğiz. Sadece değişkenin tipi int yerine SampleTest isminde bir sınıf olduğunu unutmayalım.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

 • 3.satır: Bu satırda işler biraz daha komplike bir hal almaya başlıyor. Aslında 1. satırda olduğu gibi bir atama işlemi var. Yalnız tek farkı; atanan değerin bir nesne olması. Burada new anahtar kelimesini kullanarak SampleTest sınıfından bir nesne yaratma ve yaratılan bu nesneyi de az önce oluşturduğumuz değişkene(yani referansa) atama işlemi var(Az önce sırf bu yüzden bir açıklama getirmiştim. Bu değişken artık ilkel bir veriyi tutan bir değişkenin aksine heap alanında bir objeyi işaret eden bir referanstır. Yine değişken olarak da ifade edebilirsiniz fakat farkını bilmenizde yarar var). new anahtar kelimesini kullandığımızda Java’ya bilgisayarın hafızasında, heap denilen bölgede özel bir alan oluşturmasını ve bu alanda yaratılan nesneyi saklamasını söylüyorsunuz. Yani deg1 ve sample1 değişkenlerini yarattığımız yığından(stack) farklı, özel bir birimden bahsediyorum. Sonuç olarak Java bu nesneyi heap‘de bir lokasyona koyar ve bize sadece bu lokasyonun id‘sini(başka programlama dillerinde bu id adres olarak da geçer) verir. Tabii Java’nın, bu nesneyi oluşturmak için heap‘de tam olarak nereyi seçtiğini bilmiyoruz. O yüzden bize verdiği id ile yetinmek zorundayız. Verilen id’nin başında @ işareti vardır. Bunu bir editörde debug modda deneyerek görebilirsiniz. Peki burada ne oluyor? Aslında java heap’de yarattığı nesneyi sample1 kutusunun içine kopyalamak yerine, bu nesneye ulaşabilmek için stack’de yer alan bu değişkene/referansa bir id verir. Klişe olan şekilde ifade etmek gerekirse, nesnenin heap içinde saklandığı yerin adresini(aslında adres değil :))) sample1 değişkeninin/referansının kutusuna yazar. Bu, referans verme işlemi olarak adlandırılır. Yani @ işareti ile başlayan sayı bir nevi heap’de yer alan objenin stack alanındaki referansıdır. Nesnelere referans türleri denmesinin sebebi de aslında budur.

Bu referansı stack’da yer alan sample1 değişkeninin içine yerleştirdiğimizi hayal edin. Aslında arka planda tam olarak buna benzer bir işlem olmaktadır.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

Bu id’yi silip okla göstermek istiyorum. Bu ok az önceki @ işareti ile başlayan id’nin ne anlama geldiğini resmetmektedir. Gerçekte id ile gösterim daha doğrudur. Ama okla yaptığımız gösterim, arka planda olanı daha net anlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu ok aslında sample1 değişkeninin/referansının heap’te ne tuttuğunu bize işaret etmektedir. Yani aşağıdaki gibi bir sonuç bizi beklemektedir.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

Şimdi olan biteni daha detaylı anlamak için objenin heap alanında nasıl oluştuğuna bakalım. Haliyle sınıfın kendine özel değişkenleri de olabilir. Buna nesne değişkenleri(member variables/statik olmayan değişkenler/instance variables) da denmektedir. Bu değişkenler bu sınıftan türetilen herbir nesnenin içinde yer almaktadır. Şimdi yukarıdaki kodda yer alan sınıfımızın aşağıdaki gibi 2 nesne değişkenine sahip olduğunu hayal edin. Bunlar heap alanında oluşurken resmetmeye çalışacağım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public class SampleTest{
  private int x;
  private int y;

  public SampleTest(int x, int y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
}

Heap alanında nesne yaratıldığında tıpkı stack alanında yaptığımız gibi nesnenin içinde de nesnenin sahip olduğu değişkenleri temsil eden iki tane kutu çizeceğiz. Bu kutular nesne yaratıldığında, nesnenin x ve y değerlerini saklayacaktır. İlk paylaştığımız kod bloğunun 3.satırında new SampleTest(1,2); görüldüğü üzere 2 parametre almaktadır. Bu parametreler aslında bu x ve y değerlerini ilklendirmek için nesne yaratıldığında tanımlanmıştır. Constructor(yapılandırıcı) scope’unun nasıl oluştuğu ile ilgili örneğe scope’lara giriş konusunda değiniriz. Burada böyle bir constructor olduğunu varsayarak bu değerleri heap alanında oluşturduğumuz nesne içindeki değişken kutucuklarına ekleyeceğim. Yani şöyle bir şeyle karşılaşırız.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

 • 4.satır: Bu adımda SampleTest sample2 = new SampleTest(3,4); 3. adımdakine benzer şekilde heap alanında tekrardan yeni bir nesne yaratıyoruz. Aynı zamanda stack alanında da sample2 isminde yeni bir değişken/referans oluşturuyoruz. Sonrasında bu referansa bu nesnenin id’sini veriyoruz. @ işareti ile başlayan id yerine yine okla gösterimi tercih edeceğim.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

 • 5.satır Son satırda ise sample2.x = 5; sample2 referansının işaret ettiği nesnenin x değişkenine yeni bir değerin atanması işlemi vardır. Yani sample2 referansının işaret ettiği nesneye gidip ilgili değeri değiştireceğiz.


Java reference variable assignment(java referans değişkeni atama)

Yukarıdaki kod bloğumuzun hafıza modeli kısaca bu şekildedir. Bu resmi bir sonraki ders scope konusu ile bir adım öteye taşıyacağız.

Referans ve Nesne Türleri

Burada küçük bir parantez açıp bir şeyi izah etmek istiyorum. Aslında nesne türleri ve referans türleri arasındaki çok ufak bir farkı göstermek istiyorum. Heap alanındaki nesneleri stack alanında temsil etmelerinden ötürü ikisinin de aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir nesneyi stack'de temsil eden referansın türüyle, bu nesnenin heap'teki türü her zaman aynı olmayabilir. Aslında şunu söylemek istiyorum… Nesneyi stack alanında temsil eden değişkenin, yani referansın tipi somut(concrete) bir sınıf olmayabilir. Kalıtım konusuna geçince bunun ne anlama geldiğini daha net anlayabilirsiniz.

Aşağıdaki şekilden de görüleceği üzere referans ve nesne(obje) tiplerinin neler olduğunu görüyorsunuz. Hashmap sınıfı aslında Map arayüzünü(interface) uygular. Map soyut bir sınıftır.

Önemli Hatırlatma


Soyut sınıflar new anahtar kelimesi ile oluşturulamazlar. Oluşturmaya kalkıştığınızda şu şekilde bir hata alırsınız.

1
'Map' is abstract; cannot be instantiated.

Abstract‘ın kelime anlamı soyut, instantiated ise somutlaştırmadır. Yani bu hata mesajı bize, Map soyuttur, somutlaştırılamaz demek istemektedir. Yani, nesne türü olarak ifade ettiğimizde, sanki stack’teki değişkenin(referansın) tipinin karşılığı da, heap’teki somut nesnenin tipiyle aynı olduğu kanısı oluşabilir. Ama bu örnekten de anlaşılacağı üzere stack'te her zaman somut bir sınıfın türü objeyi temsil etmeyebilir. Bu tür burada olduğu gibi bir interface de olabilir. Bu yüzden referans türü diye ifade ettiğimizde nesneyi de kapsadığı için daha genel bir tanım olacaktır.

Özetle, soyut sınıflar ve arayüzler(abstract classes and interfaces) heap alanında somut bir sınıf(concrete class) tarafından temsil edilmedikçe var olamazlar. HashMap ise somut(concrete) bir sınıftır.

NOT : Bu arada referans tipleri, deklare edilen tipler(declared type) olarak da tanımlanır.


Java difference between reference and object variable(java referans ve obje tipi arasındaki fark)

Referanslar