ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Java’da Kalıtım(inheritance) ve Java’da Polimorfizm Serisi


 1. Java’da Polimorfizm 1 - Amaç?
 2. Java’da Polimorfizm 2 - İzlenecek Kurallar Nelerdir?
 3. Java’da Polimorfizm 3 - Casting
 4. Java’da Polimorfizm 4.1 - Statik ve Dinamik Bağlanma 1
 5. Java’da Polimorfizm 4.2 - Statik ve Dinamik Bağlanma 2
 6. Java’da Polimorfizm 4.3 - Dinamik Bağlanma Örnek
 7. Java’da Polimorfizm 5 - Soyut(Abstract) Sınıflar ve Arayüzler(Interfaces)

Genel Bakış

Aslında abstract sınıf ve interface özünde ikisi de soyut kavramlardır. Tabii aralarında hem kullanım hem de yapısal bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu bölümde de bu farklılıkları ele alacağız. Ek olarak şu makaleme de bakmanızı öneririm. Abstract sınıf ve interface konularına orada da değinmiştim.

Normalde bir üst sınıfım ve onu miras alan bir alt sınıfım oluyordu. Burada yapmak istediğim şey aslında yine kalıtımı bazı kısıtlamalar getirerek uygulamak olacak. Hemen bir örnek vermek istiyorum.


Java Inheritance (Java Kalıtım)

Normalde bir sınıfı miras aldığımızda o sınıfın bütün davranışlarını da miras almış olurduk. Yani metotları ve özelliklerini(fields) kastediyorum. Alt sınıflar da eğer farklı bir şey yapmak isterlerse metotları kendilerine göre geçersiz kılabiliyorlardı.

Yalnız yukarıdaki örnekte ben Person sınıfıyla bir obje oluşturabiliyorum. Yani demek istediğim Person person = new Person(); şeklinde bir obje yarattığımda bunun bir öğrenci(Student) mi yoksa öğretim üyesi(Faculty) mi olduğunu bilmemiz gerekecek. Peki obje oluştururken şöyle bir zorunluluk getirsek sizce nasıl olur?

 • Referans tipi olarak yine üst sınıfı kullanabileyim ama gerçek nesne için beni alt sınıflarda obje oluşturmaya zorlasın….
 • Benzer davranışları üst sınıfta tutup, farklı davranışları alt sınıflara özel kılacak soyut metotlar oluşturmak…

Bunların hepsini tek bir sınıfta yapmak için abstract sınıf kullanırız. Bir sınıfı abstract yapmak için, ilgili sınıfın içindeki tek bir metodunu abstract anahtar kelimesi ile işaretlememiz yeterlidir. Ama sınıfın abstract olması için abstract metodu olmasına da gerek yoktur. Doğrudan public abstract class şeklinde beyan edebilirsiniz. Ama bir metot bile abstract olursa, sınıf otomatikman abstract(yani soyut) olur. Ve bu sınıfın abstract metotlarını onu miras alan sınıflar override etmek zorunda kalır. Aslında bu, alt sınıfları belirli yöntemlere sahip olmaya zorlamanın güzel bir yoludur.

1
2
3
public abstract class Person {
 public abstract void doWork();
}

ÖNEMLİ NOT: Abstract yapılan sınıfın objesi oluşturulamaz.. Ancak ve ancak onu miras alan bir concrete(somut) sınıf ile bir nesne(obje) oluşturabiliriz. Yalnız şöyle bir durum olabilir. Abstract sınıflar birbirlerini extends edebilir. Haliyle abstract metot bu sınıflarda uygulanmak zorunda olmayacağından, concrete sınıfla ilk karşılaşılan yerde bu abstract metot uygulanacaktır.

public abstract void doWork() metodu, onu ezen(override) alt sınıflar tarafından kullanılabilir. Yani ilgili metodu işlevsel hale getirecek, yine nesnesini oluşturabildiğimiz somut(concrete) sınıflar olacaktır.

Bir abstract sınıf size kalıtımın iki şeyini sunar: Soyut bir sınıfla iki şey elde edersiniz. Hem uygulamayı(implementation) hem de arayüzü(interface) miras alırsınız.

 • bir uygulama(implementation) ile, esasen herhangi bir Person sınıfının sahip olması gereken ortak davranışı tanımlayan örnek değişkenleri veya yöntemleri elde edersiniz,
 • ikinci olarak sınıfın sahip olduğu arayüzleri(interface) miras alırsınız.. Özetle, alt sınıflarımda hangi yöntemlerin geçersiz kılınması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani soyut metot imzaları!!!

Bazı durumlarda ikisini birden miras almak istemezsiniz.. Sadece arayüzü(interface) miras almak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda arayüzler(interface) işinizi görecektir. Yalnız şunu belirtmekte yarar var.. Arayüzler(yani interface) bir sınıf değildir.

Örneğimize geri dönecek olursak, abstract(soyut) bir sınıfın az önce bahsettiğimiz varsayıma uygun olduğuna gerçekten inanıyorum. Ancak, Person sınıfında ortak bir kodunuz olmadığını varsayalım. O zaman interface kullanmak mantıklı bir tercih olacaktır. Bir interface bize alt sınıfları bir yönteme sahip olmaya zorlama, Person person = new Person(); olduğu gibi gerçek Person nesnelerine sahip olmayı durdurma yeteneği verirken, Person sınıfı gibi üst sınıfların(parent class) referanslarına sahip olmaya devam etme imkanı verecektir.

Arayüzler(interface) sadece gerekli metodları tanımlar ve sınıflar aslında birden çok arayüzden miras alabilir(bu miras alma işlemini implements anahtar kelimesi ile gerçekleştiririz. Yani extends değil!!!).

Arayüzlerin(Interfaces) çıkış amacı aslında çoklu kalıtımı java’da mümkün kılmaktır. Çünkü Java sadece tek bir sınıfı miras alabilmemize izin verir. Bunu aşmanın yolu interface’lerdir.

Hepsi tek bir sınıf içinde olmak üzere, bir sınıf sadece bir tane abstract sınıfı miras alabilirken, birden çok interface‘i miras alabilir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
package org.hasancelik.core.test;

import java.util.Comparator;

public abstract class Car implements Comparable<Car>, Comparator<Car> {
  private String name;
  private String engine;
  public abstract void consumeFuel();
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
package org.hasancelik.core.test;

public class BMW extends Car{
  @Override
  public void consumeFuel() {

  }

  @Override
  public int compareTo(Car o) {
    return 0;
  }

  @Override
  public int compare(Car o1, Car o2) {
    return 0;
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package org.hasancelik.core.test;

public class Mercedes extends Car{
  @Override
  public void consumeFuel() {

  }

  @Override
  public int compareTo(Car o) {
    return 0;
  }


  @Override
  public int compare(Car o1, Car o2) {
    return 0;
  }
}

Yukarıdaki kod bloklarından da anlaşılacağı üzere bir sınıf sadece tek bir abstract sınıfı miras alabilirken, birden fazla interface’i miras alabilir. BMW ve Mercedes sınıfları sırf abstract Car sınıfını miras aldıkları için consumeFuel() metodunu override etmek zorunda bırakılmışlardır. Bununla beraber, Car sınıfı iki farklı arayüzü implement ettiğini göreceksiniz. Haliyle bu arayüzler sahip oldukları 2 farklı abstract metodu, kendilerini implement eden alt sınıflara uygulatmak zorunda bırakacaklardır. Bu metotlardan compareTo metodu Comparable arayüzünden, compare metodu ise Comparator arayüzünden override edilen metotlardır.

Abstract sınıfla interface her ne kadar ikisi de soyut kavramını temsil etseler de miras verdikleri sınıflar arasındaki organik bağ tam olarak aynı sayılmaz. Farklı bir örnekten yola çıkacak olursak, Animal isminde bir sınıf ile Dog isminde sınıfın arasındaki organik bağ, Dog sınıfının implement ettiği public interface Comparable<T> arayüzü arasındaki organik bağdan farklıdır. Yani bir köpeğin sadece bir tane üst familyası olabilir. Ama Comparable arayüzünü miras aldığı gibi birden fazla farklı davranışa sahip olabilir. Arayüzleri, ilgili sınıfa kalıtım hiyerarşisi dışında özellikler vermek için kullanıyoruz da diyebiliriz. Tabii ki bu durum yine sizin hayal gücünüze kalmış bir şey!!!

Interface’lere Java 8 ile Gelen Yenilikler

Java 8 öncesinde interface’ler içinde concrete metotlara sahip değildik. Interface’ler sadece instance metotlara, yani public abstract metotlara ve statik final constant’lara sahipti. Java 8 ile beraber default ve statik metotlara da sahip olma imkanı bulduk.. Bu metotlar concrete metotlardır. Sonrasında Java 9’da prive ve private static metotlar da concrete metotlara eklenmiş oldu. Özetle interface içinde 6 farklı şeye sahibiz. Bunlar;

 • static final değişkenler(yani constant’lar)
 • public abstract metotlar,
 • default metotlar(concrete)
 • static metotlar(concrete)
 • private metotlar(concrete)
 • private static metotlar(concrete)

Interface’ler içinde instance (yani public abstract) metotlara izin varken, instance değişkenlere interface’ler içinde izin yoktur. Sadece constant’lara izin vardır.

Aslında constant’lar statik oldukları için interface’e ait olacaklardır. Aynı durum statik metotlar için de geçerlidir. Yani hiçbir şekilde bir conflict(yani çakışma) oluşturmazlar. private olanlar zaten interface içinde görünür olacakları için onlar da bir conflict oluşturmazlar. Fakat default metotlar başka bir interface’de benzer bir default metot ile çakışma halinde abstract metot gibi davranır ve bu interface’leri implement eden sınıf tarafından override edilmek zorunda bırakılır. Haliyle polimorfizm aracılığı ile her zaman implementasyon alt sınıfta olacağı için conflict ortadan kalkacaktır. Tabii ki bir conflict oluşturmadığı takdirde sorun da olmayacaktır.

Özet

Yani bir sınıf hiyerarşisini tasarlamaya çalışırken bunu bir arayüz mü yoksa soyut bir sınıf mı yapmalıyım diye düşünebilirsiniz? Ve genel kural şudur, eğer sadece metotlara ihtiyaç duyuyorsanız, bu bir arayüz(interface) olmalıdır. Ancak metotlara olduğu kadar ve ortak bir davranışlara da ihtiyaç duyuyorsanız, işte burada soyut bir sınıf(yani abstract sınıflar)devreye girer.

Referanslar