ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Java’da Kalıtım(inheritance) ve Java’da Polimorfizm Serisi


 1. Java’da Polimorfizm 1 - Amaç?
 2. Java’da Polimorfizm 2 - İzlenecek Kurallar Nelerdir?
 3. Java’da Polimorfizm 3 - Casting
 4. Java’da Polimorfizm 4.1 - Statik ve Dinamik Bağlanma 1
 5. Java’da Polimorfizm 4.2 - Statik ve Dinamik Bağlanma 2
 6. Java’da Polimorfizm 4.3 - Dinamik Bağlanma Örnek
 7. Java’da Polimorfizm 5 - Soyut(Abstract) Sınıflar ve Arayüzler(Interfaces)

Genel Bakış

Bu ve hemen sonrasında gelecek bölüm bir önceki bölümle ve Java’da Kalıtım 3.1 - Static ve Dinamik Tür bölümüyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bölümde özellikle, Java’nın Dil Şartnamesi dökümanından da aldığım önemli notları paylaşacağım. Yer yer bazı tanımlamaları olduğu gibi sunmayı planlıyorum. Ek olarak bundan sonra paylaşacağım Statik ve Dinamik Bağlanma 2 konusuna da kesinlikle bakmanızı öneririm. Bu konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bilgiler içermektedir.

Aslında derleme ve çalışma zamanı polimorfizmi tanımlarına ek olarak aşağıdaki tanımları da kullanmamızda herhangi bir sakınca yoktur.

 1. Statik/ Erken bağlanma/ Derleme zamanı polimorfizmi
 2. Dinamik/ Geç bağlanma/ Çalışma zamanı polimorfizmi

Çünkü yazdığınız kod bir polimorfizm sergiliyorsa, koda ait metot ve değişkenlerin bazılarının derleme zamanında, bazılarınınsa çalışma zamanında bağlanması gerekmektedir. O halde şöyle bir genelleme yapabiliriz.

 • Eğer bu haritalama derleme zamanında gerçekleşirse, statik/erken bağlanma,
 • Eğer bu çözülme çalışma zamanında gerçekleşiyorsa, dinamik/geç bağlanma

gerçekleşir diyebiliriz.

Statik/Erken Bağlanma (Static/Early Binding)

Statik, yani erken bağlanma, derleme zamanında meydana gelen olayları ifade eder. Özetle, bir işlevi çağırmak için gereken tüm bilgiler derleme zamanında biliniyorsa, erken bağlanma gerçekleşir.

Tüm static, private ve final yöntemlerin bağlanması derleme zamanında gerçekleşmektedir.

Derleyici, bu yöntemlerin geçersiz kılınamayacağını bilir. Aynı zamanda bu yöntemlere yerel sınıf(local class) nesnesi tarafından erişilebileceğinin de farkındadır. Bu nedenle derleyici “yerel sınıfın” nesnesini belirlemekte herhangi bir zorluk yaşamaz. Bu tür yöntemlerin bağlanmalarının “statik” olmasının bir nedeni de budur. Çünkü statik bağlanma daha iyi bir performans sağlar.

Bunların yanı sıra overloading(aşırı yüklenmiş) metotların da bağlanması derleme zamanında gerçekleşir.

Dolaylı final yöntemler(implicit final methods) ve metot saklama(method hiding)

Bir üst sınıfta bulunan final metot, bu üst sınıfı miras alan bir alt sınıf tarafından kesinlikle override(geçersiz kılma) edilemez. Bu, final yöntem implementasyonunun hiyerarşideki, doğrudan ve dolaylı tüm alt sınıflar tarafından kullanılacağını garanti eder. Aynı zamanda private olarak deklare edilmiş metotlar da, bir alt sınıfta bunları override etmek mümkün olmadığından dolaylı olarak(implicitly) final sayılır. Bunun yanı sıra final olarak deklare edilen bir final sınıf bir üst sınıf olamaz (yani, bir sınıf bir final sınıfı extend edemez). Sonuç olarak bir final sınıfındaki tüm yöntemler dolaylı olarak final‘dır.

Bu arada statik yöntemler de geçersiz kılınamayacağından(yani override edilemeyeceğinden), dolaylı olarak final‘dır. Evet garip geldiğinin farkındayım. Çünkü static yöntemler override edilmeye çalışıldığında aslında gerçekleşen metot saklama(method hiding) olayıdır. Bir alt sınıf, üst sınıftaki bir static yöntemle aynı imzaya sahip bir static yöntem tanımlarsa, alt sınıftaki yöntem, üst sınıftaki yöntemi gizler.

Note:


Statik bir yöntemi gizleme ve bir örnek(instance) yöntemini geçersiz kılma arasındaki farkın önemli sonuçları vardır:

 • Birincisi, çağrılan, override edilmiş instance metodun versiyonu her zaman alt sınıfta olandır.
 • İkincisi, çağrılan, saklanmış static metodun versiyonu ise üst sınıftan mı yoksa alt sınıftan mı çağrıldığına bağlıdır.

Aşağıdaki kodla bu iki durumu izah etmek istiyorum.

1
2
3
4
5
6
7
8
public class Animal {
  public static void testClassMethod() {
    System.out.println("The static method in Animal");
  }
  public void testInstanceMethod() {
    System.out.println("The instance method in Animal");
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
public class Cat extends Animal {
  public static void testClassMethod() {
    System.out.println("The static method in Cat");
  }
  public void testInstanceMethod() {
    System.out.println("The instance method in Cat");
  }

  public static void main(String[] args) {
    Cat myCat = new Cat(); //1
    Animal myAnimal = myCat; //2

    Animal.testClassMethod(); //3
    myAnimal.testInstanceMethod(); //4

    myAnimal.testClassMethod(); //5
    myCat.testClassMethod(); //6

    Animal.testClassMethod(); //7
    Cat.testClassMethod(); //8
  }
}

Cat sınıfı görüleceği üzere Animal sınıfı içindeki instance metodunu geçersiz kılıyor ve Animal sınıfı içindeki statik yöntemi, aynı metot deklerasyonunu yapmak suretiyle gizliyor. Buradan sonraki aşamaları kod üzerinde belirttiğim numaralarla göstermek istiyorum..

 1. main metodu içinde de bir Cat objesi yaratılıyor.
 2. Yaratılan Cat objesinin myCat referansının değeri, Animal tipindeki myAnimal referansına veriliyor. Hatırlarsanız compatible(yani kalıtsal olarak uygun) tiplerle, objelerin referanslarını deklare edebiliyorduk.. Aslında buradaki önemli husus şu, myCat referansının tipi Cat olduğundan, hem Cat sınıfı özelindeki, hem de Cat‘in miras aldığı üst sınıflar olan Animal ve Object sınıfı özelindeki public metot ve değişkenleri görebiliyoruz. Yalnız, myAnimal referansının tipi Animal olduğu için, sadece Animal, ve Animal sınıfının dolaylı(implicitly) olarak extends ettiği Object sınıfındaki public metot ve değişkenler görülebilir olacaktır(override edilmiş olanlar ayrı!!!). Çünkü override edilmiş bir metot varsa, polimorfizm gereği, implementasyon her zaman alt sınıfın ezilmiş metoduna iletilir. Her neyse ufak bir hatırlatmadan sonra devam edebiliriz.
 3. Burada Animal sınıfı üzerinden, sınıfa ait bir statik metot olan testClassMethod()‘una erişiliyor. Statik metotlar sınıfa ait oldukları için sınıf üzerinden erişim her zaman daha doğru olacaktır. Ama instance’lar üzerinden de erişilebilir. Çünkü statik konteks bütün objelerle ortak paylaşılır. Özetle burada anlatılmak istenen şu! testClassMethod() metodu alt sınıf olan Cat sınıfında override edilmiş gibi gözükse de(aslında geçersiz kılınmıyor), burada gerçekleşen metot saklama(method hiding) olayıdır. Hatırlarsanız, normalde polimorfizm gereği, ilgili implementasyon override edilen alt sınıfa devrediliyordu. Statik metotlarda ise durum farklı!! Statik metotlarda, bu metodu kim çağırıyorsa o sınıfın statik metodu görünür olur. Diğeri ise saklanır. Sonuç olarak

  1
  
   Animal.testClassMethod();
  

  yani Animal sınıfının statik metodu çağrıldığı için, konsola bu metodun döndürdüğü şey yazılacaktır. Çıktıları aşağıdaki görebilirsiniz.

 4. Burada ise Animal sınıfının bir instance metodunu(statik olmayan metotlar) görüyorsunuz. Bu testInstanceMethod() metodu alt sınıf olan Cat sınıfında override edildiği için polimorfizm gereği implementasyon bu sınıfın, yani Cat sınıfının testInstanceMethod() una aktarılır. Metodu nereden çağırdığınızın bir önemi yoktur, ki burada ilgili metot, Animal tipindeki myAnimal referansı üzerinden çağrılıyor. Normalde Animal sınıfının özelindeki metotları görmemiz gerekiyordu ama bir istisna dışında demiştik. O da neydi? override edilen metotlar dışında!!! Burada da overide edilen bir metot olduğu için mecburen implementasyonu alt sınıfa aktarmak durumundayız. Özetle ekrana Cat sınıfındaki instance metodun implementasyonu yazılacaktır.
 5. Bu satırda yine statik metoda bir erişim var.. Daha önce dediğim gibi statik metoda hangi sınıf üzerinden eriştiğiniz önemlidir. Birinden biri gizlenecektir. Burada Animal tipindeki myAnimal referansı üzerinden bir erişim sağlanıyor. Bu referans hatırlarsanız 2. satırda myCat referasının tuttuğu objeye bağlanıyordu. Yani özetle instance üzerinden bir erişim sağlanıyor. Doğrudan sınıf üzerinden değil!! Her neyse myAnimal‘ın tipi Animal olduğu için, bu referans ilk olarak Animal özelindeki metotları görecektir. Çağrılan bu metot instance bir metot olmadığı için polimorfik düşünmemize gerek yok. Çağrılan metot statik bir metot olduğu için, çağrıldığı sınıfın statik metodu gözükecek, bu sınıfı miras alan Cat sınıftaki benzer statik metot ise gizlenecektir. Özetle Animal sınıfındaki statik metodun logic’i çalışacaktır.
 6. Bu satırda ise myCat referansı üzerinden, yani yine bir instance üzerinden statik metoda erişim gerçekleşmektedir. Ama bu sefer myCat referansının tipi Cat olduğu için, Cat sınıfındaki statik testClassMethod() metodu çalışacak, Animal sınıfındaki testClassMethod() metodu gizlenecektir.
 7. Bu satırda ise statik metoda erişimi, olması gerektiği gibi sınıf üzerinden yapıyoruz. Her neyse burada statik metoda erişim Animal sınıfı üzerinden gerçekleştiği için, bu sınıf içindeki testClassMethod() statik metodu çalışacak, Cat sınıfındaki gizlenecektir.
 8. Bu satırda ise Cat sınıfı üzerinden statik metoda erişildiğinden, bu sınıftaki testClassMethod() statik metodu çalışacak, Animal sınıfındaki testClassMethod() metodu gizlenecektir.
1
2
3
4
5
6
The static method in Animal //1
The instance method in Cat //2
The static method in Animal //3
The static method in Cat //4
The static method in Animal //5
The static method in Cat //6

Özetle bir final yöntemin deklarasyonu asla değişemez, bu nedenle tüm alt sınıflar aynı yöntem uygulamasını kullanır ve final yöntemlere yapılan çağrılar derleme zamanında çözümlenir ve bu, statik bağlama olarak bilinir.

Dinamik/Geç Bağlanma (Dynamic/Late Binding)

Geç bağlanma(late binding), çalışma zamanına(run-time) kadar çözümlenmeyen işlev çağrılarını ifade eder. Geç bağlanma veya başka bir ifadeyle dinamik bağlanmada, derleyici çağrılacak yönteme karar vermez. Sanal(virtual) fonksiyonlar geç bağlanmayı sağlamak için kullanılır. Bu arada java’da sanal(virtual) fonksiyonlar var mıdır?

Java’da, sanal işlev kavramı çok basittir, çünkü static, private veya final dışındaki tüm işlevler varsayılan(default) olarak sanal(virtual) işlevlerdir. Bazı programlama dillerinde işlevlerin sanal olduğunu belirtmek için virtual anahtar kelimesi kullanılır. Java’da yukarıda da belirtildiği gibi tüm üye işlevler(member functions) varsayılan olarak sanaldır.


Yukarıdaki örnekte parent sınıfın referansıyla alt sınıfın nesnesini temsil edebileceğimizi görmüştük. Yani;

1
Animal myAnimal = new Cat();

Parent sınıfın referansından yöntemleri çağırabiliriz. Ancak, gerçek yöntem çağırma işlemi, bu örnekteki Animal sınıfı referansı tarafından işaret edilen nesnenin dinamik türüne bağlıdır. Bu örnekten yola çıkarsak, Animal referansının türü nesnenin statik türü olarak bilinir, ve çalışma zamanında bu referans tarafından işaret edilen gerçek nesne ise nesnenin dinamik türü olarak tanımlanır. Derleyici, statik tür üzerinden, yani myAnimal referansından bir yöntem çağrıldığını görürse, ve bu yöntem geçersiz kılınabilir bir yöntemse(statik olmayan ve final olmayan), derleyici gerçek yöntemi belirlemeyi erteler. Bu işleme çalışma zamanı bağlanması(geç bağlanma) denir. Çalışma zamanında, nesnenin gerçek dinamik türüne bağlı olarak uygun bir yöntem çağrılır. Bu mekanizma, dinamik yöntem çözünürlüğü veya dinamik yöntem çağırma olarak bilinir.

Note:


Bu arada abstract metotlar da çalışma zamanı polimorfizmini kullanır. Yani dinamik/geç bağlanmaya maruz kalırlar.

Aslında statik ve dinamik bağlanmaya verilebilecek en belirgin örnekler; statik bağlama için overloading(aşırı yüklenmiş) metotlar, dinamik bağlama için ise overriding(geçersiz kılınan) metotlardır. Örneğin aşağıdaki kod bloğunu ele alabiliriz.

Aşağıdaki örnekte hem overloading hem de overriding metot örneklerini göreceksiniz. Derleyici Car sınıfındaki bu overloading metotları ve metotların kodlarını derleme zamanında çözecektir. Bu bir statik bağlama örneğidir. Fakat durum overriding metotlar için farklıdır. Onların bağlanması çalışma zamanında olacaktır. BMW sınıfındaki getCarBrand metodu buna bir örnektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
public class Car {
  public String getCarBrand(String name){
    return name;
  }
  public String getCarBrand(String name, int year){
    return name +" " +year;
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
public class BMW extends Car {

  @Override
  public String getCarBrand(String name){
    return name;
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
public class Features {
 public static void isElectricCar(Car car){
   System.out.println("No, there is not enough information");
 }
 public static void isElectricCar(BMW bmw){
   System.out.println("Yes, it is");
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Car car = new Car();
    Car bmw = new BMW();

    System.out.println(car.getCarBrand("mercedes"));
    System.out.println(car.getCarBrand("ford", 1960));
    System.out.println(bmw.getCarBrand("bmw"));

    Features.isElectricCar(car);
    Features.isElectricCar(bmw);
  }
}

Çıktı:

1
2
3
4
5
mercedes
ford 1960
bmw
No, there is not enough information
No, there is not enough information

Görüleceği üzere statik metotlar statik bağlanmaya maruz kalırlar. isElectricCar statik metodu içine aldığı bmw referansını, statik bağlabnaya maruz kaldığı için Car olarak algılar ve “No, there is not enough information” sonucunu ekrana yazdırır.

Statik Bağlanmada Field Erişimi (Örnek 1)

Statik bağlanmada field erişimini örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class S { int x = 0;}

class T extends S { int x = 1; }

public class Test1 {
  public static void main(String[] args) {
    T t = new T();
    System.out.println("t.x=" + t.x + when("t", t));

    S s = new S();
    System.out.println("s.x=" + s.x + when("s", s));

    s = t;
    System.out.println("s.x=" + s.x + when("s", s));
  }

  static String when(String name, Object t) {
    return " when " + name + " holds a "
            + t.getClass() + " at run time.";
  }
}

Çıktı şu şekildedir:

1
2
3
t.x=1 when t holds a class T at run time.
s.x=0 when s holds a class S at run time.
s.x=0 when s holds a class T at run time.

Son satır, aslında erişilmeye çalışılan field’ın, başvurulan nesnenin çalışma zamanı sınıfına bağlı olmadığını gösterir; s değişkeni, T sınıfından bir nesnenin bir referansını tutsa bile, s.x ifadesi, S sınıfının x field’ını ifade eder, çünkü s ifadesinin türü S‘dir. T sınıfının nesneleri, biri T sınıfı için ve biri de üst sınıfı olan S olmak üzere x isimli iki field içerir.

Alan erişimlerine yönelik bu dinamik arama eksikliği, programların basit uygulamalarla verimli bir şekilde çalıştırılmasına izin verir.


Java Static Binding for Field Access (Alan Erişimi için Java Statik Bağlanma)

Generic Öncesi ve Sonrası Dönemde Çalışma ve Derleme Zamanı Polimorfizmi

Aslında bu bölümde konuyu farklı açıdan ele almaya çalışacağım. Yani generic türler öncesinde ve sonrasında statik ve dinamik bağlanma nasıl gerçekleşiyordu. Yine örnek üzerinden ilerlemenin faydası var.

Generic kavramı hayatımıza Java SE 5’ten sonra girmiştir. Haliyle java’nın ilk sürümünden bu sürüme kadar işlerimizi generic’siz bir şekilde halletmeye çalışıyorduk. Her neyse, ilk örneğimiz bize generic olmadan gerçekleşen bir kod örneğini gösteriyor. Görüleceği üzere Test sınıfı hem String hem de Integer tipinde iki değeri saklamaya çalışıyor. Diyelim ki Test sınıfının setValue metodu deklare edildiğinde buna müsade etsin. Yani bu metodun deklarasyonunun şu şekilde olduğunu hayal edin.

1
2
3
public void setValue(Object value){
 this.value = value;
}

Sonrasında bu değerleri dışarı çıkarmak istediğimizde her seferinde test etmemiz gerekecek. Buradaki instanceof anahtarı çalışma zamanında nesnenin dinamik türünün ne olduğunu sorgular. Eğer if clause ile doğru nesneyi bulursak, downcasting yaparak doğru nesneye işaret ettiğimizi söyleyebiliriz. Görüleceği üzere hem instanceof hem de downcasting gibi iki işlemi yapmak durumunda kalıyoruz. Özetle generic öncesinde çalışma zamanı polimorfizmi vardı. Yani gerçek nesnenin tipini çalışma zamanında görebiliyorduk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Test test = new Test();
test.setValue(new String("Hello World"));
test.setValue(new Integer(3));

Object value = test.getValue();
if (value instanceof String) {
 String s = (String)value;
}
if (value instanceof Integer) {
 Integer i = (Integer)value;
}

Yalnız generic sonrasında bu durum değişti. Yani derleme zamanında gerçek nesnenin tipini belirleme imkanı sunuldu. Örneğimizden de anlaşılacağı üzere Test sınıfının sadece String tipinde değerler saklayacağını deklare ediyoruz. Böylelikle derleme zamanı tür güvenliğini sağlamış oluyoruz.

1
2
3
Test<String> test = new Test<>();
test.setValue("Hello World");
test.setValue(3); // compile time error occurs

3.satırda int bir değer eklemeye çalıştığımızda daha derleme zamanında hata alırız. Bu da bize generic türlerin derleme zamanı polimorfizmi uyguladığını gösterir.

Başka bir örnek daha paylaşmak istiyorum.

1
2
3
public void sample(List<String> list) {
  System.put.println(list.size());
}

sample metodunun argümanına baktığımızda bir List arayüzü(interface) ile kaşılaşıyoruz. Bildiğiniz üzere List bir abstract(yani soyut) sınıftır. Haliyle interface’leri somut(yani concrete) bir sınıf olmadan yaratamayız. Yani;

1
List s1 = new List()

yapmaya çalıştığınızda alacağınız hata şu şekilde bir derleme hatası olacaktır. ‘List’ is abstract; cannot be instantiated

1
2
3
List<String> s1 = new ArrayList<String>();
List<String> s2 = new LinkedList<String>();
List<String> s3 = new Vector<String>();

Peki sorulması gereken soru şu? Bu List arayüzü hangi somut sınıfı temsil ediyor? ArrayList? LinkedList? Derleme zamanında bunu bilme şansımız var mı? Şu ana kadar öğrendiklerimizden yola çıkacak olursak, List arayüzünün somut türünün ne olduğunu derleme sırasında bilmenin bir yolu yoktur. Yalnızca çalışma zamanında öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla, size() yönteminden hangi somut sınıftan çağrılacağına yalnızca çalışma zamanında karar verilebilir.


Statik Bağlanmada Field Erişimi (Örnek 2)

Alanlara(fields) erişmek için örnek yöntemlerin(instance methods) kullanıldığı benzer bir örneği ele alacak olursak;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
class S      { int x = 0; int z() { return x; } }
class T extends S { int x = 1; int z() { return x; } }
class Test2 {
  public static void main(String[] args) {
    T t = new T();
    System.out.println("t.z()=" + t.z() + when("t", t));
    S s = new S();
    System.out.println("s.z()=" + s.z() + when("s", s));
    s = t;
    System.out.println("s.z()=" + s.z() + when("s", s));
  }
  static String when(String name, Object t) {
    return " when " + name + " holds a "
            + t.getClass() + " at run time.";
  }
}
1
2
3
t.z()=1 when t holds a class T at run time.
s.z()=0 when s holds a class S at run time.
s.z()=1 when s holds a class T at run time.

Son satır, erişilen yöntemin, başvurulan nesnenin çalışma zamanı sınıfına bağlı olduğunu gösterir; s, T sınıfına ait bir nesneye referans tuttuğunda, s.z () ifadesi, s ifadesinin türü S olmasına rağmen, T sınıfının z yöntemini ifade eder. T sınıfının z yöntemi, S sınıfının z yöntemini geçersiz kılar.

Sözlük

 • Bilgisayar bilimlerinde, dinamik dağıtım(Dynamic dispatch), hangi polimorfik işlemin çalışma zamanında uygulanacağını seçme işlemidir.
 • Sınıf tabanlı programlamada, downcasting veya tür ayrıntılandırma(type refinement), bir temel sınıfın türetilmiş sınıflarından birine referans verme eylemidir.
 • Geç bağlanma(late binding), dinamik bağlanma veya dinamik bağlantı, bir nesneye çağrılan yöntemin veya bağımsız değişkenlerle çağrılan işlevin çalışma zamanında adıyla arandığı bir bilgisayar programlama mekanizmasıdır.

Referanslar