ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Kullanılan her bir makale referans olarak eklenmiştir.

Git-Bisect Nedir?

Git versiyon kontrol sisteminde bisect komutu, çoğunlukla projenizin geçmişinde hataya ilk neden olan taahhüdü(commit) bulmak için kullanır. Bunu, önce “bug(hata)” içerdiğini bildiğiniz bir taahhüdü(commit) “bad(kötü)” olarak işaretleyerek yaparsınız. Ve bu hata ortaya çıkmadan önce sorunsuz çalıştığını bildiğiniz bir taahhütü ise “good(iyi)” olarak işaretlersiniz. Bisect komutu, Git’teki taahhütler arasında ikili arama(binary search) algoritması uygular.

GIT-BISECT(1)                     Git Manual                     GIT-BISECT(1)

NAME
    git-bisect - Use binary search to find the commit that introduced a bug

SYNOPSIS
    git bisect <subcommand> <options>

DESCRIPTION
    The command takes various subcommands, and different options depending on the subcommand:

      git bisect start [--term-{new,bad}=<term> --term-{old,good}=<term>]
              [--no-checkout] [--first-parent] [<bad> [<good>...]] [--] [<paths>...]
      git bisect (bad|new|<term-new>) [<rev>]
      git bisect (good|old|<term-old>) [<rev>...]
      git bisect terms [--term-good | --term-bad]
      git bisect skip [(<rev>|<range>)...]
      git bisect reset [<commit>]
      git bisect (visualize|view)
      git bisect replay <logfile>
      git bisect log
      git bisect run <cmd>...
      git bisect help


Tabii bu işaretlemelerden önce bisect state’ine girmemiz gerekmektedir. Bunun için ise bisect start komutunu kullanırız.

Git bisect start

Bisect state’ini başlatmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri git bisect start komutudur.

% git bisect start
status: waiting for both good and bad commits

Görüleceği üzere bu komutun çıktısı olarak “waiting for both good and bad commits (hem iyi hem de kötü taahhütler bekleniyor)” şeklinde bir durum mesajı alıyoruz. Bu mesaj sonrasında düzgün çalıştığını bildiğiniz bir commit’e “good”, düzgün çalışmadığını bildiğiniz bir commit’e ise “bad” işaretini verebiliriz. Bunun nasıl yapıldığına birazdan geleceğim.

Diğer bir bisect başlatma yöntemi ise aramanın yapılacağı aralığı tanımlayarak yapılan bisect komutudur.

git bisect start HEAD HEAD~15

Bu komut otomatik olarak HEAD‘i bad commit, HEAD~15‘i yani HEAD‘den 15 commit önceki commit’i ise good commit olarak işaretler. Tabii ki 15 commit öncesinin sorunsuz çalışan bir commit olduğunu biliyor olmanız gerekmektedir.

Git bisect bad

git bisect start komutu kullanarak bisect state’ini başlattığımızı varsayalım. Görüleceği üzere, bisect bizden bad ve good commit’leri belirlememizi bekler. Farzedelim ki son commit’imiz düzgün çalışmıyor. Ama hatanın da ilk nerede başladığını bulmak istiyoruz.

% git bisect bad HEAD
status: waiting for good commit(s), bad commit knowngit-bisect usage(git-bisect kullanımı)

Son commit’imiz olan versiyon 10‘u bad olarak işaretlediğimizde, komut sonrası durum mesajımız, “waiting for good commit(s), bad commit known“(bad commit biliniyor, good commit’ler bekleniyor) şeklinde olacaktır. Tabii ki bu komutu HEAD yazmadan da, yani git bisect bad şeklinde de yazabilirdik. Bu komut, otomatik olarak HEAD işaretçisinin olduğu commit’i bad olarak işaretler.

Git bisect good

Aşağıdaki komut vasıtasıyla HEAD işaretçisinin bulunduğu commit’ten 10 commit geriye gitmek istiyorum.

% git checkout HEAD~10

Kodun bu versiyonunun düzgün çalıştığını varsayalım. git bisect good komutu ile bu commit’i good olarak işaretliyorum.

% git bisect good   
Bisecting: 4 revisions left to test after this (roughly 2 steps)
[red45b3f1b1df85803b5afcb6cfb65d773edb9b74c] commit-5 commitgit-bisect usage(git-bisect kullanımı)

Bu, bisect’in bu revizyonu good olarak işaretlemesine ve ardından bizim değerlendirmemiz için bad ve good revizyonları arasında, kabaca ortalarda bir taahhüt döndürmesine neden olur. Yani koddan da anlaşılacağı üzere versiyon 1‘i good olarak işaretlediğimizde ikili arama algoritması bize commit-5‘i rastgele döndürür.

Bisect kendini, otomatik olarak versiyon 5‘i temsil eden commit-5’e çekeceği için ekstra bir işlem yapmama gerek olmadan tekrardan git bisect good veyahut git bisect bad komutlarını yazabilirim.

Farzedelim ki commit-5’in, yani resimden de anlaşılacağı üzere version 5‘in düzgün çalıştığına karar verdik. Şayet bu versiyonu good olarak işaretlersek, commit-5 ve öncesindeki bütün commit’ler otomatik olarak good olarak işaretlenir. Akabinde ikili arama algoritması bu sefer version 5 ile version 10 arasındaki rastgele bir commit’i döndürecektir.

% git bisect good
Bisecting: 2 revisions left to test after this (roughly 1 step)
[82aa19f8078952678433ef196a0ad146b213b33c] commit-7 commitgit-bisect usage(git-bisect kullanımı)

Görüleceği bu sefer commit-7’yi temsil eden versiyon 7 rastgele döndürülüyor. Farzedelim ki bu commit düzgün çalışmıyor ve bad olarak işaretlemek istiyoruz. Bu seferde version 7 ile versiyon 10 arasındaki commitler otomatikman bad olarak işaretlenecek ve geriye son commit olan commit-6, bisect tarafından rastgele döndürülecektir.

% git bisect bad
Bisecting: 0 revisions left to test after this (roughly 0 steps)
[c3f227a178fbfdf21640c972591dbbe7435f72fa] commit-6 commitgit-bisect usage(git-bisect kullanımı)

Diyelim ki versiyon 6‘yı da test ettik ve düzgün çalışmadığına hükmettik. Bunu da bad olarak işaretlersek hatanın ilk çıktığı noktayı bulmuş oluruz. Çünkü version 5 ve öncesinin good olarak işaretli olduğunu biliyoruz.

% git bisect bad
c3f227a178fbfdf21640c972591dbbe7435f72fa is the first bad commit
commit c3f227a178fbfdf21640c972591dbbe7435f72fa
Author: cortix <[email protected]>
Date:  Thu Dec 29 03:13:56 2022 +0300

  commit-6 commit

 SelectionSort.java | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)git-bisect usage(git-bisect kullanımı)

Git bisect visualize

% git bisect visualize

Bu komut sayesinde ise ilgili commit’i gitk yardımcı programı aracılığı ile görselleştirebilirsiniz. Bu sayede commit hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Örneğin hataya ilk neden olan kişinin kullanıcı bilgilerini de bu komut sayesinde görüntüleyebilirsiniz.

Git bisect log

% git bisect log

commit’leri good veya bad olarak işaretledikten sonra, şu ana kadar yapılanları göstermek için git bisect log komutunu kullanabilirsiniz. Özetle bu komut, git bisect state’i süresince yapılan işlemlerin kayıtlarını karşınıza çıkaracaktır.

Git bisect reset

Hataya neden olan ilk commit’i bulduktan sonra bisect state’inden çıkmak isteyeceksiniz. Bunun için ise git bisect reset komutunu kullanabilirsiniz.

% git bisect reset
Previous HEAD position was c3f227a commit-6 commit
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
 (use "git push" to publish your local commits)

Git bisect run

Diyelim ki kodunuzun çalışıp çalışmadığını test edecek bir script’te sahipsiniz;

git bisect run my_script arguments

bu komutu kullanarak bad ve good işaretleme işlemlerini otomatize edebilirsiniz. Yalnız, script’inizi çalıştırdığınızda kodunuz iyiyse(yani good/old ise) script’i 0 koduyla, kodunuz kötüyse(yani bad/new ise) 125 dışında 1 ile 127 (dahil) arasında bir kodla döndürmeniz gerektiğini unutmayın. Hatta, script isminden sonra boşluk bırakıp, script’in ihtiyaç duyacağı argümanları bu script’e parametre olarak geçirebilirsiniz. git bisect run komutuyla ilgili detaylı bilgi için, git bisect --help komutuna başvurabilirsiniz.

Geçerli kaynak kodu test edilemediğinde 125 rakamı çıktı olarak döndürülmelidir. Komut dosyası bu kodla çıkarsa, geçerli revizyon atlanır (bunun için git bisect skip bölümüne bakın).

Not: Bu arada good yerine old, bad yerine ise new işaretini de kullanabilirsiniz.

Git bisect komutunun avantajları

Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere hatanın ilk ortaya çıktığı yeri 10 commit’i de tek tek test etmek yerine yaklaşık 3-4 adımda belirlemiş olduk. Bu aralık 10 yerine 100 veyahut 1000 commit’ten de oluşuyor olabilirdi. Git bisect, ikili arama(binary search) algoritması sayesinde test sayısını dramatik bir şekilde azaltır.

Referanslar