ÖNEMLİ : Kendim için aldığım notlar. Umarım size de bir faydası olur. Türkçe kaynağa destek olmak için çevirisini bizzat kendim yaptım.

The State of the Module System (modül sisteminin durumu)

Bu belge biraz güncel değildir. Temel kavramların hiçbiri değişmedi ancak requires public yönergesi/direktifi requires transitive olarak yeniden adlandırıldı ve çeşitli ek yetenekler eklendi. Güncelleme hazırlık aşamasındadır ve hazır olduğunda burada yayınlanacaktır. 1

Bu, Project Jigsaw‘da prototipi oluşturulan ve JSR 376: The Java Platform Module System için önerilen Java SE Platformundaki geliştirmelere ilişkin resmi olmayan bir genel bakıştır. İlgili bir belgede, JSR kapsamı dışında olan JDK’ya özgü araçlar (JDK-specific tools) ve API’lerde yapılan geliştirmeler açıklanmaktadır.

JSR’de tanımlandığı gibi, modül sisteminin spesifik hedefleri şunları sağlamaktır:

 • Kırılgan, hataya açık sınıf yolu (class-path) mekanizmasını, program bileşenlerinin birbirlerine açık bağımlılıklarını bildirecek bir araçla değiştirmek için güvenilir yapılandırma (reliable configuration), bununla birlikte,
 • Bir bileşenin hangi public türlerinin diğer bileşenler tarafından erişilebilir olduğunu ve hangilerinin erişilebilir olmadığını bildirmesine olanak tanıyan güçlü kapsülleme (strong encapsulation).

Bu özellikler, uygulama geliştiricilerine, kütüphane (library) geliştiricilerine ve Java SE Platformu uygulayıcılarına doğrudan ve ayrıca dolaylı olarak fayda sağlayacaktır, çünkü bunlar ölçeklenebilir bir platform, daha fazla platform bütünlüğü ve gelişmiş performans sağlayacaktır.

Bu, bu dökümanın ikinci baskısıdır. İlk baskıya göre bu baskı, uyumluluk ve migrasyon (compatibility and migration) ile ilgili materyaller sunar, yansıtıcı okunabilirlik (reflective readability) tanımını gözden geçirir, anlatının(narrative) akışını iyileştirmek için metni yeniden sıralar ve daha kolay gezinme için iki seviyeli (two-level) bir bölüm ve alt bölüm hiyerarşisi halinde düzenlenir.

Tasarımda hâlâ pek çok açık sorunlar (open issues) bulunmaktadır ve bunların çözümleri bu belgenin gelecek sürümlerinde yansıtılacaktır.

DEFINING MODULES (modüllerin tanımlanması)

Hem geliştiriciler için ulaşılabilir hem de mevcut araç zincirleri tarafından desteklenebilir bir şekilde güvenilir yapılandırma (reliable configuration) ve güçlü kapsülleme (strong encapsulation) sağlamak için modülleri, temel bir yeni tür Java program bileşeni olarak ele alıyoruz. Bir modül, adlandırılmış (named), kendi kendini tanımlayan (self-describing) bir kod ve veri koleksiyonudur. Kodu (yani modülün kodu), tür içeren bir dizi paket olarak organize edilmiştir, diğer bir deyişle, Java sınıfları ve arayüzleri; verileri(its data), kaynakları (resources) ve diğer statik bilgileri içerir.

1.1 Module declarations (modül deklarasyonları/bildirimleri)

Bir modülün kendi kendini açıklaması (self-description), Java programlama dilinin yeni bir yapısı olan modül deklarasyonunda (module declaration) ifade edilir. Mümkün olan en basit modül deklarasyonu yalnızca modülünün adını belirtir:

1
2
module com.foo.bar {
}

Modülün hem derleme hem de çalışma zamanında, başka modüllere adıyla(by name) bağımlı olduğunu bildirmek için, bir veya daha fazla requires cümleciği (clause) eklenebilir:

1
2
3
module com.foo.bar {
 requires org.baz.qux;
}

Son olarak, modülün belirli paketlerdeki yalnızca public olan bütün türlerini (types) diğer modüller tarafından kullanılabilir hale getirdiğini bildirmek için, exports cümleciği (clause) eklenebilir:

1
2
3
4
5
module com.foo.bar {
 requires org.baz.qux;
 exports com.foo.bar.alpha;
 exports com.foo.bar.beta;
}

Bir modülün deklarasyonu hiçbir exports cümleciği (clause) içermiyorsa, o zaman hiçbir türü diğer modüllere aktarmaz.

(Benim notum : Yani ilgili modülü requires ile talep etsek bile, bu modülün dışarı aktarılan (yani exports edilen) bir paketi yoksa o modüle ulaşılmaz.)

Bir modül deklarasyonunun kaynak kodu (source code), geleneksel olarak, modülün kaynak dosya (module’s source-file) hiyerarşisinin kökündeki (root) module-info.java adlı bir dosyaya yerleştirilir. com.foo.bar modülü için kaynak dosyalar, örneğin şunları içerebilir:

1
2
3
4
module-info.java
com/foo/bar/alpha/AlphaFactory.java
com/foo/bar/alpha/Alpha.java
...

Bir modül deklarasyonu, geleneksel olarak, sınıf dosyası çıktı dizinine ( class-file output directory) benzer şekilde yerleştirilen module-info.class adlı bir dosyaya derlenir.

Paket adları gibi modül adları da çakışmamalıdır. Bir modülü adlandırmanın önerilen yolu, paketlerin adlandırılmasında uzun süredir önerilen ters-alan-adı (reverse-domain-name) paternini kullanmaktır. Bu nedenle bir modülün adı genellikle dışa aktarılan (export edilen) paketlerin adlarının öneki olacaktır, ancak bu ilişki zorunlu değildir.

Bir modülün deklarasyonu bir sürüm dizesi (version string) içermediği gibi, bağlı olduğu modüllerin sürüm dizeleri üzerinde de kısıtlamalar içermez. Bu kasıtlıdır: sürüm-seçimi (version-selection) sorununu çözmek modül sisteminin bir amacı değildir; bu sorunu inşa-araçları (build tools) ve konteyner (container) uygulamalarına bırakmak en iyisidir.

Modül deklarasyonları çeşitli nedenlerden dolayı kendilerine ait bir dil veya notasyon/gösterim yerine Java programlama dilinin bir parçasıdır. En önemlilerinden biri, fazlar arasında aslına uygunluğu (fidelity across phases) sağlamak için modül bilgilerinin hem derleme zamanında hem de çalışma zamanında mevcut olması gerektiğidir, başka bir deyişle, modül sisteminin hem derleme zamanında hem de çalışma zamanında aynı şekilde çalışmasını sağlamaktır. Sonuç olarak bu, birçok hata türünün önlenmesine veya en azından, teşhis edilmesi ve onarılması daha kolay olduğunda, daha erken - derleme zamanında - bildirilmesine olanak tanır.

Modül deklarasyonlarının, bir modüldeki diğer kaynak dosyalarla (source files) birlikte, Java sanal makinesinin tüketimi için bir sınıf dosyasına (class file) derlenen bir kaynak dosyada (source file) ifade edilmesi, aslına uygunluğu (fidelity) sağlamanın doğal yoludur. Bu yaklaşım geliştiricilere hemen tanıdık gelecek, ve IDE’ler ve inşa araçları (build tools) tarafından desteklenmesi zor olmayacaktır. Özellikle bir IDE, bileşenin proje açıklamasında (component’s project description) zaten mevcut olan bilgilerden requires cümlecikleri (requires clauses) sentezleyerek mevcut bir bileşen (existing component) için bir başlangıç modül (initial module) deklarasyonu önerebilir.

1.2 Module artifacts (modül yapıları/yapıtları/artifektler)

Mevcut araçlar(tool’lar) JAR dosyalarını zaten oluşturabilir, manipüle edebilir ve tüketebilir; bu nedenle adaptasyon ve taşıma (migration) kolaylığı için modüler JAR dosyaları tanımlıyoruz. Modüler bir JAR dosyası, kök dizininde (root directory) bir module-info.class dosyasını da içermesi dışında, tüm olası yönlerden sıradan bir JAR dosyasına benzer. Yukarıdaki com.foo.bar modülü için modüler bir JAR dosyası örneğin aşağıdaki içeriğe sahip olabilir:

1
2
3
4
5
6
META-INF/
META-INF/MANIFEST.MF
module-info.class
com/foo/bar/alpha/AlphaFactory.class
com/foo/bar/alpha/Alpha.class
...

Modüler bir JAR dosyası modül olarak kullanılabilir, bu durumda module-info.class dosyası modülün deklarasyonunu içerecek şekilde alınır. Alternatif olarak sıradan sınıf yoluna (class path) yerleştirilebilir, bu durumda module-info.class dosyası göz ardı edilir. Modüler JAR dosyaları, bir kütüphanenin bakımcısının (maintainer of a library), hem Java SE 9 ve sonraki sürümlerde modül olarak çalışan hem de tüm sürümlerde sınıf yolunda (class path) normal bir JAR dosyası olarak çalışan tek bir yapıtı/artifekti (a single artifact) taşımasına izin verir. Bir jar aracı (jar tool) içeren Java SE 9 uygulamalarının, modüler JAR dosyaları oluşturmayı kolaylaştıracak şekilde bu aracı geliştireceğini umuyoruz.

Java SE Platformunun referans uygulaması olan JDK’yı modüler hale getirmek amacıyla, yerel kodu (native code), yapılandırma dosyalarını (configuration files) ve JAR dosyalarına doğal olarak hiç sığmayan diğer veri türlerini barındırmak için, JAR dosyalarının ötesine geçen yeni bir yapay format (new artifact format) tanıtacağız. Bu format, modül deklarasyonlarını kaynak dosyalarda (source files) ifade etmenin ve bunları sınıf dosyalarına (class files) derlemenin başka bir avantajından yararlanır; yani sınıf dosyaları herhangi bir özel yapıt/artifekt formatından (artifact format) bağımsızdır. Geçici olarak “JMOD” olarak adlandırılan bu yeni formatın standartlaştırılmasının gerekip gerekmediği açık bir sorudur.

1.3 Module descriptors (modül tanımlayıcıları)

Modül bildirimlerini/deklarasyonlarını sınıf dosyaları (class files) halinde derlemenin son avantajı, sınıf dosyalarının zaten tam olarak tanımlanmış ve genişletilebilir bir formata (precisely-defined and extensible format) sahip olmasıdır. Dolayısıyla module-info.class dosyalarını, kaynak düzeyi (source-level) modül deklarasyonlarının derlenmiş formlarını içeren modül tanımlayıcıları (module descriptors) olarak, aynı zamanda deklarasyonun ilk derlenmesinden sonra eklenen sınıf-dosyası özniteliklerinde (class-file attributes) kaydedilen ek bilgi türleri olarak da daha genel bir açıdan değerlendirebiliriz.

Bir IDE veya inşa-zamanı paketleme aracı (build-time packaging tool), örneğin, bir modülün sürümü (module’s version), başlığı (title), açıklaması (description) ve lisansı gibi belgelere dayanan bilgilerini içeren nitelikleri ekleyebilir. Bu bilgiler, belgeleme (documentation), teşhis (diagnosis) ve hata ayıklamada (debugging) kullanılmak üzere modül sisteminin yansıtma (module system’s reflection) olanakları aracılığıyla derleme zamanında ve çalışma zamanında okunabilir. Ayrıca işletim sistemine özgü paket yapıtlarının (OS-specific package artifacts) oluşturulmasında aşağı yönlü araçlar (downstream tools) tarafından da kullanılabilir. Belirli bir öznitelik kümesi standartlaştırılacaktır, ancak Java sınıf dosyası formatı (java class-file format) genişletilebilir (extensible) olduğundan, diğer araçlar (tools) ve çerçeveler (frameworks) gerektiği gibi ek öznitelikler tanımlayabilecektir. Standart dışı niteliklerin (non-standard attributes) modül sisteminin davranışı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

1.4 Platform modules (platform modülleri)

Java SE 9 Platform Spesifikasyonu/şartnamesi, platformu bir dizi modüle bölmek için modül sistemini kullanacaktır. Java SE 9 Platformu’nun bir uygulaması, platform modüllerinin tamamını veya muhtemelen yalnızca bir kısmını içerebilir.

Her durumda, modül sistemi tarafından özel olarak bilinen tek modül, java.base olarak adlandırılan temel modüldür (base module). Temel modül, modül sisteminin kendisi de dahil olmak üzere platformun tüm çekirdek paketlerini tanımlar ve dışa aktarır (export eder):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
module java.base {
 exports java.io;
 exports java.lang;
 exports java.lang.annotation;
 exports java.lang.invoke;
 exports java.lang.module;
 exports java.lang.ref;
 exports java.lang.reflect;
 exports java.math;
 exports java.net;
 ...
}

Temel modül (base modül) her zaman mevcuttur. Diğer tüm modüller dolaylı olarak temel modüle bağlıyken, temel modül başka hiçbir modüle bağlı değildir.

Geriye kalan platform modülleri “java.” isim önekini paylaşacak ve muhtemelen veritabanı bağlantısı için java.sql, XML işleme için java.xml ve logging için java.logging’i içerecektir. Java SE 9 Platform Şartnamesinde tanımlanmayan ancak bunun yerine JDK’ya özgü olan modüller, kural gereği “jdk.” ad önekini paylaşacaktır.

2 USING MODULES (modülleri kullanma)

Bireysel modüller(individual modules), modül yapılarında (module artifacts) tanımlanabilir veyahut derleme zamanı veya çalışma zamanı ortamında yerleşik (built-in) olarak tanımlanabilir. Her iki fazda da bunlardan faydalanmak için modül sisteminin bunları yerleştirmesi ve ardından güvenilir konfigürasyon (reliable configuration) ve güçlü kapsülleme (strong encapsulation) sağlayacak şekilde birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını belirlemesi gerekir.

2.1 The module path (modül yolu)

Yapıtlarda (artifacts) tanımlanan modüllerin yerini saptamak için modül sistemi, ana sistem (host system) tarafından tanımlanan modül yolunu (module path) arar. Modül yolu, her bir öğesi ya bir modül yapıtı (module artifact) ya da modül yapıtlarını içeren bir dizin (directory containing module artifacts) olan bir dizidir (sequence). Modül yolunun elemanları, uygun bir modülü tanımlayan ilk artifact için sırayla aranır.

Modül yolu (module path), sınıf yolundan (class-path) önemli ölçüde farklıdır ve daha sağlamdır. Sınıf yolunun (class-path) doğal kırılganlığı, yol üzerindeki (yani path’deki) tüm artifektlerde bireysel türleri bulmanın bir aracı/yöntemi olmasından kaynaklanmaktadır, bu da eserlerin kendileri arasında ayrım yapmaz. Bu, bir yapıtın (yani artifact’in) eksik olup olmadığını önceden söylemeyi imkansız hale getirir. Ayrıca, bu yapıtlar (artifacts) aynı mantıksal program bileşeninin farklı sürümlerini veya tamamen farklı bileşenleri temsil etse bile, farklı yapıtların (different artifacts) aynı paketlerdeki türleri tanımlamasına da olanak tanır.

Modül yolu (module path), aksine, bireysel türleri bulmak yerine tüm modüllerin yerini saptamanın bir yöntemidir. Modül sistemi, modül yolundan (module path) gelen bir yapıt (artifact) ile belirli bir bağımlılığı yerine getiremezse veya aynı dizinde aynı adı taşıyan modülleri tanımlayan iki yapıyla (artifact) karşılaşırsa, derleyici veya sanal makine bir hata bildirecek ve çıkış yapacaktır.

Modül yolu (module path) üzerindeki yapılar (artifact) tarafından tanımlananlarla birlikte derleme zamanı veya çalışma zamanı ortamına yerleşik (built-in) modüller, toplu olarak gözlemlenebilir modüller evreni (universe of observable modules) olarak anılır.

2.2 Resolution (çözünme)

Yukarıdaki com.foo.bar modülünü ve ayrıca platformun java.sql modülünü kullanan bir uygulamamız olduğunu varsayalım. Uygulamanın çekirdeğini içeren modül şu şekilde bildirilir:

1
2
3
4
module com.foo.app {
 requires com.foo.bar;
 requires java.sql;
}

Bu ilk uygulama modülü göz önüne alındığında, modül sistemi, bu bağımlılıkları yerine getirmek (fulfill) için ek gözlemlenebilir modüller (observable modules) yerleştirerek requires clause’larla ifade edilen bağımlılıkları çözer ve ardından her modülün her bağımlılığı yerine getirilene (karşılanana kadar) kadar bu modüllerin bağımlılıklarını, vb. şeyleri çözer. Bu geçişli-kapatma (transitive-closure) hesaplamasının sonucu, başka bir modül tarafından yerine getirilen bir bağımlılığa sahip her modül için, ilk modülden ikinciye yönlendirilmiş bir kenar (directed edge) içeren bir modül grafiğidir (module graph).

Modül sistemi, com.foo.app modülü için bir modül grafiği oluşturmak amacıyla, java.sql modülünün bildirimini inceler:

1
2
3
4
5
6
7
module java.sql {
 requires java.logging;
 requires java.xml;
 exports java.sql;
 exports javax.sql;
 exports javax.transaction.xa;
}

Ayrıca yukarıda gösterilen com.foo.bar modülünün ve ayrıca org.baz.qux, java.logging ve java.xml modüllerinin bildirimlerini de denetler; Kısaca belirtmek gerekirse, diğer modüllere bağımlılık bildirmediklerinden bu son üçü burada gösterilmemiştir.

Tüm bu modül bildirimlerine dayanarak com.foo.app modülü için hesaplanan grafik aşağıdaki düğümleri (nodes) ve kenarları (edges) içerir:


Java'da Modül Sistemi - Resolution (çözünme)

Bu şekilde koyu mavi çizgiler, requires cümleciklerinde ifade edildiği gibi açık (explicit) bağımlılık ilişkilerini temsil ederken, açık mavi (daha çok grimsi) çizgiler her modülün temel modül (base module) üzerindeki örtülü (implicit) bağımlılıklarını temsil eder.

2.3 Readability (okunabilirlik)

Modül grafiğinde bir modül doğrudan diğerine bağlı/bağımlı olduğunda, ilk modüldeki kod, ikinci modüldeki türlere başvurabilecektir. Bu nedenle, ilk modülün ikinciyi okuduğunu veya eşdeğer olarak ikinci modülün birinci tarafından okunabilir olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla, yukarıdaki grafikte com.foo.app modülü, com.foo.bar ve java.sql modüllerini okur, ancak org.baz.qux, java.xml veya java.logging modüllerini okumaz. java.logging modülü java.sql modülü tarafından okunabilir, ancak diğerleri tarafından okunamaz. (Her modül tanımı gereği kendini okur.)

Bir modül grafiğinde tanımlanan okunabilirlik ilişkileri güvenilir konfigürasyonun (reliable configuration) temelini oluşturur: Modül sistemi, her bağımlılığın tam olarak başka bir modül tarafından karşılanmasını, modül grafiğinin döngüsel olmamasını (acyclic), her modülün belirli bir paketi tanımlayan en fazla bir modülü okumasını ve aynı adlı paketleri (identically-named packages) tanımlayan modüllerin birbirine müdahale etmemesini sağlar.

Güvenilir konfigürasyon (reliable configuration) yalnızca daha güvenilir olmakla kalmaz; aynı zamanda daha hızlı da olabilir. Bir modüldeki kod, bir paketteki bir türe başvuruda bulunduğunda, o paketin, ya o modülde, ya da tam olarak o modül tarafından okunan modüllerden birinde tanımlanacağı garanti edilir. Belirli bir türün tanımını ararken, bu nedenle onu birden fazla modülde veya daha kötüsü tüm sınıf yolu (class path) boyunca aramaya gerek yoktur.

2.4 Accessibility (erişilebilirlik)

Bir modül grafiğinde tanımlanan okunabilirlik ilişkileri, modül deklarasyonlarındaki exports cümleleriyle birleştiğinde güçlü kapsüllemenin (strong encapsulation) temelini oluşturur: Java derleyicisi ve sanal makine, bir modülün bir paketindeki public türlerin, yalnızca ilk modülün yukarıda tanımlandığı anlamda ikinci modül tarafından okunabilir olması durumunda ve ilk modül bu paketi dışa aktardığında (export ettiğinde), başka bir modüldeki kodla erişilebilir (accessible) olduğunu kabul eder (ya da düşünür). Yani, farklı modüllerde iki S ve T türü -tanımlanmışsa- ve T herkese açıksa (yani public ise), S’deki kod şu durumlarda T’ye erişebilir:

 • S’nin modülü T’nin modülünü okuyorsa ve
 • T’nin modülü T’nin paketini dışa aktarıyorsa (export).

Bu şekilde erişilemeyen, modül sınırları (module boundaries) genelinde/boyunca başvurulan bir tür, private bir yöntem veya alanın (field) kullanılamaz olduğu gibi kullanılamaz: Bunu kullanmaya yönelik herhangi bir girişim, derleyici tarafından bir hatanın bildirilmesine veya Java sanal makinesi tarafından bir IllegalAccessError atılmasına veya reflective çalışma zamanı API’leri tarafından bir IllegalAccessException atılmasına neden olacaktır. Bu nedenle, bir tür public olarak bildirildiğinde bile, eğer paketi, modül bildiriminde dışa aktarılmamışsa (yani export edilmemişse), yalnızca o modüldeki kodla erişilebilir olacaktır.

Modül sınırları (module boundaries) genelinde/boyunca başvurulan bir yöntem veya alan (field), bu anlamda çevreleyen türü (enclosing type) erişilebilirse ve üyenin (member) kendisinin beyanı da erişime izin veriyorsa erişilebilir.

Yukarıdaki modül grafiği açısından güçlü kapsüllemenin (strong encapsulation) nasıl çalıştığını görmek için, her modülü dışa aktardığı (exports ettiği) paketlerle etiketliyoruz:


Java'da Modül Sistemi - Accessibility (erişilebilirlik), exports clauses

com.foo.app modülündeki kod, com.foo.bar.alpha paketinde bildirilen public türlere erişebilir çünkü com.foo.app, com.foo.bar modülüne bağımlı olduğundan ve dolayısıyla com.foo.bar, com.foo.bar.alpha paketini dışa aktardığından (yani export ettiği için) onu okur. Eğer com.foo.bar dahili (internal) bir com.foo.bar.internal paketi içeriyorsa, com.foo.app içindeki kod, com.foo.bar onu dışa aktarmadığından (export etmediğinden) bu paketteki hiçbir türe erişemez. com.foo.app içindeki kod, org.baz.qux paketindeki türlere başvuruda bulunamaz çünkü com.foo.app, org.baz.qux modülüne bağımlı değildir ve bu nedenle onu okumaz(okuyamaz).

2.5 Implied readability (zımni/örtük/örtülü okunabilirlik)

Bir modül diğerini (yani başka bir modülü) okuyorsa, bazı durumlarda mantıksal olarak diğer bazı modülleri de okuması gerekir.

Örneğin platformun java.sql modülü java.logging ve java.xml modüllerine bağımlıdır; bunun nedeni yalnızca bu modüllerdeki türleri kullanan uygulama kodunu içermesi değil, aynı zamanda imzaları bu modüllerdeki türlere başvuruda bulunan türleri tanımlamasıdır (it defines types whose signatures refer to types in those modules).

Özellikle java.sql.Driver arayüzü,

1
public Logger getParentLogger();

public yöntemini bildirir; burada Logger, java.logging modülünün dışa aktarılan (export edilen) java.util.logging paketinde bildirilen bir türdür.

Örneğin, com.foo.app modülündeki kodun, bir logger elde etmek ve ardından bir mesajı günlüğe kaydetmek için (yani log’lamak için) bu yöntemi çağırdığını varsayalım:

1
2
3
4
5
String url = ...;
Properties props = ...;
Driver d = DriverManager.getDriver(url);
Connection c = d.connect(url, props);
d.getParentLogger().info("Connection acquired");

com.foo.app modülü yukarıdaki gibi bildirilirse bu çalışmaz: getParentLogger yöntemi, java.logging modülünde bildirilen bir tür olan ve com.foo.app modülü tarafından okunamayan bir Logger döndürür ve dolayısıyla Logger sınıfında info yönteminin çağrılması hem derleme zamanında hem de çalışma zamanında başarısız olur çünkü o sınıfa ve dolayısıyla o yönteme erişilemez.

Bu soruna bir çözüm, hem java.sql modülüne bağımlı hem de getParentLogger yöntemi tarafından döndürülen Logger nesnelerini kullanan kod içeren her modülün her yazarının, java.logging modülüne bağımlılık bildirmeyi de hatırlamasını ummaktır. Bu yaklaşım elbette güvenilmez çünkü en az sürpriz ilkesini (principle of least surprise) ihlal ediyor: Bir modül ikinci bir modüle bağımlıysa, birinci modülü kullanmak için gereken her türün, tür ikinci modülde tanımlanmış olsa bile, yalnızca birinci modüle bağımlı olan bir modül tarafından hemen erişilebilir olmasını beklemek doğaldır.

Bu nedenle modül deklarasyonlarını, bir modülün bağlı olduğu ek modüllere (ve) ona bağlı herhangi bir modüle okunabilirlik verebilecek şekilde genişletiyoruz. Bu tür ima edilen/zımni okunabilirlik (implied readability), requires cümleciğine transitive değiştiricinin dahil edilmesiyle ifade edilir. java.sql modülünün bildirimi aslında şöyledir:

(Benim notum : transitive olan bu değiştirici önceden bu public‘di, sonraki güncellemelerde transitive olarak değiştirilmiş)

1
2
3
4
5
6
7
module java.sql {
 requires transitive java.logging;
 requires transitive java.xml;
 exports java.sql;
 exports javax.sql;
 exports javax.transaction.xa;
}

transitive değiştiriciler, java.sql modülüne bağımlı herhangi bir modülün yalnızca java.sql modülünü değil aynı zamanda java.logging ve java.xml modüllerini de okuyacağı anlamına gelir. Bu nedenle, yukarıda gösterilen com.foo.app modülü için modül grafiği, bu modül tarafından ima edildiğinden java.sql modülüne yeşil kenarlarla bağlanan iki ek koyu mavi kenar içerir:


Java'da Modül Sistemi - Implied readability (zımni/örtük/örtülü okunabilirlik), requires transitive clauses

com.foo.app modülü artık java.logging ve java.xml modüllerinin dışa aktarılan (export edilen) paketlerindeki tüm public türlere erişen kodu içerebilir, her ne kadar deklarasyonunda bu modüllerden bahsedilmese de.

Genel olarak, eğer bir modül, imzası ikinci modüldeki bir pakete başvuruda bulunan bir türü içeren bir paketi dışarı aktarırsa(yani export ederse), o zaman birinci modülün bildirimi, ikinciye requires transitive bir bağımlılık içermelidir. Bu, ilk modüle bağlı olan diğer modüllerin ikinci modülü otomatik olarak okuyabilmesini ve dolayısıyla o modülün dışa aktarılan (exported) paketlerindeki tüm türlere erişebilmesini sağlayacaktır.

3 COMPATIBILITY & MIGRATION (uyumluluk ve migrasyon/taşıma)

Şu ana kadar modülleri sıfırdan nasıl tanımlayacağımızı, modül artifekleri halinde nasıl paketleyeceğimizi ve platformda yerleşik olan veya artifeklerde tanımlanan diğer modüllerle birlikte nasıl kullanacağımızı gördük.

Çoğu Java kodu, elbette, modül sisteminin tanıtımından önce yazılmıştır ve bugün olduğu gibi, değişmeden çalışmaya devam etmelidir. Bu nedenle modül sistemi, platformun kendisi modüllerden oluşsa bile, sınıf yolunda (class path) JAR dosyalarından oluşan uygulamaları derleyebilir ve çalıştırabilir. Ayrıca mevcut uygulamaların esnek ve kademeli bir şekilde modüler forma taşınmasını/migrasyonunu da sağlar.

3.1 The unnamed module (isimsiz/adlandırılmamış modül)

Paketi bilinen herhangi bir modülde tanımlanmayan bir türün, yüklenmesi için bir talepte bulunulursa, modül sistemi onu sınıf yolundan (class path) yüklemeye çalışacaktır. Bu başarılı olursa, her türün bir modülle ilişkili olmasını sağlamak için, tür, isimsiz modül (unnamed module) olarak bilinen özel bir modülün üyesi olarak kabul edilir. İsimsiz modül (unnamed module), yüksek düzeyde, mevcut olan isimsiz paket (unnamed package) kavramına benzer. Diğer tüm modüllerin elbette isimleri vardır, dolayısıyla bundan sonra bunlara isimli/adlandırılmış modüller (named module) diyeceğiz.

İsimsiz modül (unnamed module) diğer tüm modülleri okur. Sınıf yolundan (class path’den) yüklenen herhangi bir türdeki kod, böylece diğer tüm okunabilir modüllerin dışa aktarılan (export edilen) türlerine erişebilecektir; bunlar varsayılan olarak tüm adlandırılmış (named) yerleşik platform modüllerini içerecektir. Bu nedenle, Java SE 8 üzerinde derlenen ve çalışan mevcut bir sınıf yolu (class-path) uygulaması, yalnızca standart, kullanımdan kaldırılmamış (non-deprecated) Java SE API’lerini kullandığı sürece Java SE 9 üzerinde tam olarak aynı şekilde derlenecek ve çalışacaktır.

İsimsiz modül (unnamed module) tüm paketlerini dışa aktarır (export eder). Bu, aşağıda göreceğimiz gibi esnek migrasyona/taşımaya (flexible migration) olanak sağlar. Ancak bu, adlandırılmış modüldeki (named module) kodun adlandırılmamış modüldeki (unnamed module) türlere erişebileceği anlamına gelmez. Aslında bir adlandırılmış modül (named module), adlandırılmamış bir modüle (unnamed module) bağımlılık bile beyan edemez. Bu kısıtlama kasıtlıdır, çünkü adlandırılmış modüllerin (named module), sınıf yolunun (class path‘in) keyfi içeriğine bağlı/bağımlı olmasına izin vermek, güvenilir konfigürasyonu (reliable configuration) imkansız hale getirecektir.

Bir paket hem adlandırılmış (named) modülde hem de adlandırılmamış (unnamed) modülde tanımlanmışsa, adlandırılmamış (unnamed) modüldeki paket dikkate alınmaz. Bu, hâlâ her modülün belirli bir paketi tanımlayan en fazla bir modülü okumasını sağlarken, sınıf yolunun (class-path’in) kaosu karşısında bile güvenilir yapılandırmayı (reliable configuration) korur. Yukarıdaki örneğimizde, sınıf yolundaki (class-path’deki) bir JAR dosyası, com/foo/bar/alpha/AlphaFactory.class adında bir sınıf (class) dosyası içeriyorsa, com.foo.bar.alpha paketi com.foo.bar modülü tarafından dışa aktarıldığından (yani export edildiğinden), bu dosya hiçbir zaman yüklenmeyecektir.

3.2 Bottom-up migration (aşağıdan yukarı migrasyon/taşıma)

Sınıf yolundan (class-path’den) yüklenen türlerin adlandırılmamış modülün (unnamed module) üyeleri olarak ele alınması/işlenmesi, mevcut bir uygulamanın bileşenlerini, JAR dosyalarından modüllere inkremental, (yani) aşağıdan-yukarı (bottom-up fashion) bir şekilde taşımamıza (migrate) olanak tanır.

Örneğin, yukarıda gösterilen uygulamanın başlangıçta Java SE 8 için, sınıf yoluna (class path) yerleştirilen bir dizi benzer şekilde adlandırılmış JAR dosyaları olarak oluşturulduğunu varsayalım. Eğer bunu, Java SE 9’da olduğu gibi çalıştırırsak, JAR dosyalarındaki türler, adlandırılmamış modülde (unnamed module) tanımlanacaktır. Bu modül, tüm yerleşik platform modülleri de dahil olmak üzere diğer tüm modülleri okuyacaktır; Basitlik açısından, bunların daha önce gösterilen java.sql, java.xml, java.logging ve java.base modülleriyle sınırlı olduğunu varsayalım. Böylece (aşağıdaki) modül grafiğini elde ederiz:


Java'da Modül Sistemi - Bottom-up migration (aşağıdan yukarı migrasyon/taşıma) - unnamed module (adlandırılmamış modül)

org-baz-qux.jar’ı hemen bir adlandırılmış modüle (named module) dönüştürebiliriz, çünkü onun, diğer iki JAR dosyasındaki herhangi bir türe başvuruda bulunmadığını biliyoruz, bu nedenle adlandırılmış bir modül (named module) olarak, adlandırılmamış modülde (unnamed module) geride bırakılacak türlerin hiçbirine başvuruda/atıfta bulunmayacaktır. (Bunu tesadüfen de olsa orijinal örnekten biliyoruz, ancak zaten bilmiyor olsaydık, jdeps gibi bir araç yardımıyla keşfedebilirdik.) org.baz.qux için bir modül deklarasyonu yazıyoruz, bunu modülün kaynak koduna ekliyoruz, (akabinde bunu) derliyoruz ve sonucu modüler bir JAR dosyası olarak paketliyoruz. Daha sonra o JAR dosyasını modül yoluna (module path) yerleştirirsek ve diğerlerini sınıf yolunda (class path) bırakırsak, (aşağıdaki) geliştirilmiş modül grafiğini elde ederiz.


Java'da Modül Sistemi - Bottom-up migration (aşağıdan yukarı migrasyon/taşıma) - named module (adlandırılmış modül)

Adlandırılmamış modül (unnamed module), artık yeni org.baz.qux modülünü de içeren her adlandırılmış modülü (named module) okuduğundan, com-foo-bar.jar ve com-foo-app.jar içindeki kod çalışmaya devam eder.

com-foo-bar.jar‘ı ve ardından com-foo-app.jar‘ı modüler hale getirmek için benzer şekilde ilerleyebiliriz, bu da sonunda daha önce gösterilen “amaçlanan modül grafiği” ile sonuçlanır:


Java'da Modül Sistemi - Bottom-up migration (aşağıdan yukarı migrasyon/taşıma)

Orijinal JAR dosyalarındaki türler hakkında ne yaptığımızı bilerek, elbette üçünü de tek bir adımda modüler hale getirebiliriz. Bununla birlikte, org-baz-qux.jar‘ın bakımı, bağımsız olarak, belki de tamamen farklı bir ekip veya organizasyon tarafından yapılıyorsa, o zaman diğer iki bileşenden önce modüler hale getirilebilir ve aynı şekilde com-foo-bar.jar da, com-foo-app.jar’dan önce modüler hale getirilebilir.

3.3 Automatic modules (otomatik modüller)

Aşağıdan-yukarıya migrasyon/taşıma (bottom-up migration) basittir, ancak her zaman mümkün değildir. org-baz-qux.jar’ın geliştiricisi/bakımcısı (maintainer) onu henüz uygun bir modüle dönüştürmemiş olsa bile (ya da belki hiçbir zaman dönüştürmeyecek), biz, com-foo-app.jar ve com-foo-bar.jar bileşenlerimizi yine de modüler hale getirmek isteyebiliriz.

Benim notum :


Burada Mark Reinhold, com-foo-app.jar ve com-foo-bar.jarbileşenlerinin bizim tarafımızdan geliştirildiğini ama org-baz-qux.jar‘ının başka bir geliştiriciye ait olduğunu düşünmemizi istiyor. Böyle bir senaryoda, org-baz-qux.jar‘ın geliştiricisi, bu projesini modüler hale getirmeye yanaşmayabilir.

Biz ise kendi bileşenlerimiz olan com-foo-app.jar ve com-foo-bar.jar‘ı modüler hale getirdiğimizde, haliyle bunları adlandırılmış modül (yani named module) haline getirmiş olacağız. Hatırlarsanız, adlandırılmış modülden (yani named module‘den) adlandırılmamış modüle (yani unnamed module‘e) bağımlılık bildiremiyorduk. Haliyle bu durum bir sorun teşkil ediyor.

com-foo-bar.jar içindeki kodun org-baz-qux.jar içindeki türlere başvuruda bulunduğunu zaten biliyoruz. org-baz-qux.jar’ı sınıf yolunda (class path) bırakır, com-foo-bar.jar’ı com.foo.bar adlı bir adlandırılmış modüle (named module) dönüştürürsek, ancak o zaman bu kod artık çalışmayacaktır: org-baz-qux.jar içindeki türler, adlandırılmamış modülde (unnamed module) tanımlanmaya devam edecektir, ancak adlandırılmış bir modül (named module) olan com.foo.bar, adlandırılmamış modüle (unnamed module) bağımlılık bildiremez.

O halde bir şekilde org-baz-qux.jar’ın adlandırılmış bir modül (named module) olarak görünmesini ayarlamalıyız, böylece com.foo.bar ona bağlı/bağımlı olabilir. org.baz.qux’un kaynak kodunu çatallayabilir (fork edebilir) ve onu kendimiz modüler hale getirebiliriz, ancak eğer geliştiricisi/bakımcısı (maintainer) (yani burada yazar, org.baz.qux’un geliştiricisini kastediyor) bu değişikliği upstream repository ile birleştirmek istemezse (merge etmek istemezse), o zaman bu fork’a ihtiyacımız olduğu sürece onun bakımını yapmak zorunda kalacağız.

Benim notum :


Mark Reinhold’un burada ne yaptığını anladığınızı düşünüyorum. Anlamayanlar için küçük bir özet geçmem gerekirse, Mark, org.baz.qux’un geliştiricisinin, bu projeyi modüler yapmaya yanaşmadığı bir senaryoda, projeyi (yani org.baz.qux) bizim çatallayabileceğimizi (yani fork edebileceğimizi) ve akabinde modüler hale getirebileceğimizi söylüyor.

Belki sonrasında yaptığımız bu değişklikleri, org.baz.qux’un geliştiricise merge etmesi için gönderebiliriz. Yine kabul etmezse, çatalladığımız bu projenin bakımını, ona ihtiyacımız olduğu sürece yapmamız gerekeceğinden bahsediyor. Bu karşılaşacağımız senaryonun çözümlerinden sadece biri.

Bunun yerine org-baz-qux.jar‘ı, sınıf yolu (class path) yerine modül yoluna (module path), değiştirilmeden yerleştirerek otomatik bir modül (automatic module) olarak işleyebiliriz/ele alabiliriz. Bu, diğer otomatik olmayan modüllerin (non-automatic modules) her zamanki gibi ona bağlı/bağımlı olabilmesi için, JAR dosyasından türetilen, adı org.baz.qux olan gözlemlenebilir bir modül (observable module) tanımlayacaktır:


Java'da Modül Sistemi - Automatic modules (otomatik modüller)

Bir otomatik modül (automatic module), bir modül deklarasyonuna (module declaration) sahip olmadığından örtülü (implicitly) olarak tanımlanan bir adlandırılmış modüldür (named module). Bunun aksine, tipik bir adlandırılmış modül (named module), bir modül bildirimiyle açıkça (explicitly) tanımlanır; bundan sonra bunlara açık modüller (explicit modules) olarak değineceğiz.

Benim notum :


Otomatik modüllerin modül deklarasyonuna sahip olmaması ile kastedilen, bu modüllerin, tipik adlandırılmış modüller gibi module-info.java dosyasına sahip olmadığıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi ilgili jar dosyasını sınıf yolu yerine modül yoluna yerleştirmek, otomatik modül yapmak için yeterlidir.

Bir otomatik modülün (automatic module) diğer hangi modüllere bağlı/bağımlı olabileceğini önceden söylemenin pratik bir yolu yoktur. Bu nedenle, bir modül grafiği çözümlendikten sonra, ister otomatik (automatic) ister açık (explicit) olsun, diğer tüm adlandırılmış modülleri (named modules) okumak için bir otomatik modül (automatic module) yapılır.


Java'da Modül Sistemi - Automatic modules (otomatik modüller)

(Bu yeni okunabilirlik kenarları (readability edges) modül grafiğinde döngüler (cycles) yaratır ve bu da mantık yürütmeyi biraz daha zorlaştırır, ancak biz bunları daha esnek migrasyona/taşımaya (more-flexible migration) olanak sağlamanın tolere edilebilir ve genellikle geçici bir sonucu olarak görüyoruz.)

Benzer şekilde, bir otomatik modüldeki (automatic module) paketlerden hangisinin diğer modüller tarafından veya hala sınıf yolunda (class path) bulunan sınıflar tarafından kullanılmak üzere tasarlandığını söylemenin pratik bir yolu yoktur. Bu nedenle, otomatik bir modüldeki (automatic module) her paket, gerçekte yalnızca dahili kullanım (internal use) için tasarlanmış bile olsa dışa aktarılmış (export edilmiş) olarak kabul edilir:


Java'da Modül Sistemi - Automatic modules (otomatik modüller)

Benim notum :


Hatırlarsanız adlandırılmamış modüller de (unnamed modules) bütün paketlerini dışa aktarıyordu (yani export ediyordu). Benzer şekilde otomatik modüller de (automatic module) sahip oldukları bütün paketleri varsayılan olarak dışa aktarır(export eder). Yalnız ikisi arasındaki fark, adlandırılmış modüller (named modules), adlandırılmamış modüllere (unnamed modules) bağımlılık bildiremezken, otomatik modüller de bir adlandırılmış modül sayıldığı için, tipik bir adlandırılmış modül, otomatik modüllere bağımlılık bildirebilir.

Burada tipik bir adlandırılmış modülden kastedilen aslında açık modüllerdir (yani explicit modules). Çünkü açık modüllerin modül deklarasyonlarını bildirebileceği bir module-info.java dosyasına sahip olduğunu hatırlayalım. Bu dosya, adlandırılmış bir modül olmasına rağmen, otomatik modüllerde bulunmaz.

Son olarak, otomatik bir modüldeki (automatic module) dışa aktarılan (export edilen) paketlerden birinin, imzası başka bir otomatik modülde tanımlanan bir türe başvuruda bulunan bir tür içerip içermediğini söylemenin pratik bir yolu yoktur. Örneğin; önce com.foo.app’i modüler hale getirirsek ve hem com.foo.bar hem de org.baz.qux’u otomatik modüller (automatic modules) olarak işlersek/ele alırsak, o zaman aşağıdaki grafiği elde ederiz


Java'da Modül Sistemi - Automatic modules (otomatik modüller)

Karşılık gelen her iki JAR dosyasındaki tüm sınıf dosyalarını okumadan, com.foo.bar’daki public bir türün, dönüş tipi org.baz.qux‘ta tanımlanan public bir yöntemi bildirip bildirmediğini bilmek imkansızdır. Bu nedenle otomatik bir modül (automatic module), diğer tüm otomatik modüllere (automatic module) zımni/örtük okunabilirlik (implied readability) sağlar:


Java'da Modül Sistemi - Automatic modules (otomatik modüller)

Artık com.foo.app içindeki kod org.baz.qux içindeki türlere erişebilir, ancak aslında öyle olmadığını biliyoruz.

Otomatik modüller (automatic modules), sınıf yolunun (class path) kaosu ile açık modüllerin (explicit modules) disiplini arasında bir orta yol sunar. JAR dosyalarından oluşan mevcut bir uygulamanın, yukarıda gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya (top down) veya yukarıdan aşağıya (top-down) ve aşağıdan yukarıya (bottom-up) yaklaşımlarının bir kombinasyonuyla modüllere taşınmasına(migrasyon) olanak tanır. Genel olarak, sınıf yolunda (class path) keyfi bir JAR dosyası bileşenleri kümesiyle başlayabilir, karşılıklı bağımlılıklarını analiz etmek için jdeps gibi bir araç kullanabilir, kaynak kodunu kontrol ettiğimiz bileşenleri açık modüllere (explicit modules) dönüştürebilir ve bunları kalan JAR dosyaları ile birlikte olduğu gibi modül yoluna (module path) yerleştirebiliriz. Kaynak kodunu bizim kontrol etmediğimiz bileşenler için JAR dosyaları, onlar da açık modüllere (explicit modules) dönüştürülene kadar otomatik modüller (automatic modules) olarak ele alınacaktır/işlenecektir.

3.4 Bridges to the class path (sınıf yoluna köprüler)

Mevcut JAR dosyalarının çoğu otomatik modül (automatic modules) olarak kullanılabilir, ancak bazıları kullanılamaz. Sınıf yolundaki (class path) iki veya daha fazla “JAR dosyası” aynı paketteki türleri içeriyorsa, o zaman bunlardan en fazla biri otomatik bir modül (automatic module) olarak kullanılabilir, çünkü modül sistemi hâlâ, her adlandırılmış modülün (named module) belirli bir paketi tanımlayan en fazla bir adlandırılmış modülü (named module) okuduğunu ve “benzer şekilde adlandırılmış/aynı isimli” paketleri tanımlayan bu adlandırılmış modüllerin (named modules) birbirine müdahale etmediğini garanti eder. Bu gibi durumlarda, genellikle JAR dosyalarından yalnızca birine gerçekten ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkar. Eğer diğerleri kopya (duplicates) veya neredeyse kopya/taslak (near-duplicates buna draft da denilebilir) ise ve bir şekilde yanlışlıkla sınıf yoluna (class path) yerleştirilmişse, o zaman biri otomatik modül (automatic module) olarak kullanılabilir ve diğerleri atılabilir. Bununla birlikte, sınıf yolundaki (class path) birden fazla JAR dosyası kasıtlı olarak aynı pakette türler içeriyorsa, o zaman bunların sınıf yolunda (class path) kalmaları gerekir.

Bazı JAR dosyaları otomatik modüller (automatic modules) olarak kullanılamadığında bile migrasyonu etkinleştirmek için, otomatik modüllerin (automatic modules) açık modüllerdeki (explicit modules) kod ile hâlâ sınıf yolunda (class path) bulunan kod arasında köprü görevi görmesini sağlıyoruz: Diğer tüm adlandırılmış modüllerin (named modules) okunmasına ek olarak, adlandırılmamış modülün (unnamed module) okunması için bir otomatik modül (automatic module) de yapılır. Uygulamamızın orijinal sınıf yolu (class path), örneğin, aynı zamanda org-baz-fiz.jar ve org-baz-fuz.jar JAR dosyalarını da içerseydi, o zaman (aşağıdaki) grafiğe sahip olurduk.


Java'da Modül Sistemi - Bridges to the class path (sınıf yoluna köprüler)

Adlandırılmamış modül (unnamed module), daha önce de belirtildiği gibi tüm paketlerini dışa aktarır (export eder), böylece otomatik modüllerdeki (automatic modules) kod, sınıf yolundan (class path) yüklenen herhangi bir public türe erişebilecektir.

Sınıf yolundaki (class path) türleri kullanan otomatik bir modül (automatic module), bu türleri ona bağlı/bağımlı olan açık modüllere (explicit modules) maruz bırakmamalıdır, çünkü açık modüller (explicit modules), adlandırılmamış modüle (unnamed module) bağımlılık beyan edemez. Açık modül (explicit module) olan com.foo.app‘teki kod, örneğin, com.foo.bar‘daki public bir türe başvuruyorsa ve bu türün imzası, hala sınıf yolunda (class path’te) bulunan JAR dosyalarından birindeki bir türe atıfta/başvuruda bulunuyorsa, o zaman com.foo.app‘teki kod bu türe erişemeyecektir, çünkü com.foo.app adlandırılmamış modüle (unnamed module) bağımlı/bağlı olamaz. Bu durum, com.foo.app‘in geçici olarak otomatik bir modül (automatic module) olarak ele alınmasıyla/işlenmesiyle giderilebilir, böylece kodu (com.foo.app’in kodu), sınıf yolundaki (class path’deki) ilgili JAR dosyası otomatik bir modül (automatic module) olarak ele alınıncaya veya açık bir modüle (explicit module) dönüştürülene kadar, sınıf yolundan (class path) türlere erişebilir.

4 SERVICES (servisler/hizmetler)

Program bileşenlerinin servis arayüzleri (service interfaces) ve servis sağlayıcılar (service providers) aracılığıyla gevşek bağlanması (loose coupling), büyük yazılım sistemlerinin oluşturulmasında güçlü bir araçtır. Java, çalışma zamanında sınıf yolunu (class path) arayarak servis sağlayıcılarının (service providers) yerini saptayan java.util.ServiceLoader sınıfı aracılığıyla uzun süredir desteklenen servislere sahiptir. Modüllerde tanımlanan servis sağlayıcılar (service providers) için, bu modülleri gözlemlenebilir modüller (observable modules) kümesi arasında nasıl yerleştireceğimizi, bağımlılıklarını nasıl çözeceğimizi ve sağlayıcıları (providers) ilgili servisleri kullanan kod için nasıl kullanılabilir hale getireceğimizi düşünmeliyiz.

Örneğin, com.foo.app modülümüzün bir MySQL veritabanı kullandığını ve

1
2
3
4
5
module com.mysql.jdbc {
 requires java.sql;
 requires org.slf4j;
 exports com.mysql.jdbc;
}

deklarasyonuna sahip gözlemlenebilir bir modülde (observable module), bir MySQL JDBC sürücüsünün (driver) sağlandığını varsayalım: burada org.slf4j, sürücü (driver) tarafından kullanılan bir günlük tutma kütüphanesidir (logging library) ve com.mysql.jdbc ise, java.sql.Driver servis arayüzü (service interface) implementasyonunu içeren bir pakettir. (Sürücü (driver) paketini dışa aktarmak (export etmek) aslında gerekli değildir ancak bunu netlik sağlamak amacıyla burada yapıyoruz.)

java.sql modülünün bu sürücüyü (driver) kullanabilmesi için, ServiceLoader sınıfının sürücü (driver) sınıfını, yansıma (reflection) yoluyla başlatabilmesi (instantiate edebilmesi) gerekir; bunun gerçekleşmesi için modül sisteminin sürücü (driver) modülünü modül grafiğine eklemesi ve bağımlılıklarını çözmesi gerekir, böylece:


Java'da Modül Sistemi - SERVICES (servisler/hizmetler)

Bunu başarmak için modül sistemi, önceden-çözümlenmiş modüller aracılığıyla servislerin herhangi bir kullanımını (uses of services) tanımlayabilmeli ve ardından gözlemlenebilir modüller (observable modules) kümesi içinden sağlayıcıların (providers) yerini tespit edip, çözebilmelidir.

Modül sistemi, ServiceLoader::load yöntemlerinin çağrılması için modül artifeklerindeki sınıf dosyalarını (class files) tarayarak servislerin kullanımlarını (uses of services) tanımlayabilir, ancak bu hem yavaş hem de güvenilmez olacaktır. Bir modülün belirli bir servisi (service) kullanması, o modülün tanımının temel bir yönüdür; bu nedenle, hem verimlilik hem de netlik açısından bunu modülün beyanında uses cümlesiyle ifade ediyoruz:

1
2
3
4
5
6
7
8
module java.sql {
 requires transitive java.logging;
 requires transitive java.xml;
 exports java.sql;
 exports javax.sql;
 exports javax.transaction.xa;
 uses java.sql.Driver;
}

Modül sistemi, ServiceLoader sınıfının bugün yaptığı gibi, META-INF/services kaynak girişleri için modül artifektlarini tarayarak servis sağlayıcıları (service providers) tanımlayabilir. Bununla birlikte, bir modülün belirli bir servisin uygulanmasını (implementation of a particular service) sağlaması da aynı derecede temeldir, bu nedenle bunu modülün beyanında bir provides yan tümcesiyle ifade ediyoruz:

1
2
3
4
5
6
module com.mysql.jdbc {
 requires java.sql;
 requires org.slf4j;
 exports com.mysql.jdbc;
 provides java.sql.Driver with com.mysql.jdbc.Driver;
}

Artık sadece bu modüllerin beyanlarını/deklarasyonlarını okuyarak, birinin diğeri tarafından sağlanan bir servisi kullandığını görmek çok kolay.

Modül deklarasyonlarında servis-sağlama (service-provision) ve servis-kullanımı (service-use) ilişkilerinin bildirilmesi, gelişmiş verimlilik ve netliğin ötesinde avantajlara sahiptir. Her iki türden servis bildirimleri, servis arayüzünün (service interface) (örneğin, java.sql.Driver) bir servisin hem sağlayıcıları (providers) hem de kullanıcıları (users) tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için derleme zamanında yorumlanabilir. Servis-sağlayıcı (service-provider) deklarasyonları, sağlayıcıların (providers) (örneğin, com.mysql.jdbc.Driver) beyan edilen servis arayüzlerini (declared service interfaces) gerçekten uygulamalarından emin olmak için daha fazla yorumlanabilir. Servis kullanım (service-use) deklarasyonları, son olarak, gözlemlenebilir sağlayıcıların (observable providers) çalışma zamanından önce uygun şekilde derlenmesini ve bağlanmasını sağlamak için erken (ahead-of-time) derleme ve bağlantı araçları (compilation and linking tools) ile yorumlanabilir.

Migrasyon/taşıma amaçları için, otomatik bir modülü (automatic module) tanımlayan bir JAR dosyası “META-INF/services” kaynak girişleri içeriyorsa, bu tür girişlerin her biri, daha sonra o modülün varsayımsal bildiriminde karşılık gelen bir provides cümlesiymiş gibi ele alınır/işlenir.

Bir otomatik modülün (automatic module) mevcut her servisi kullandığı kabul edilir.

5 ADVANCED TOPICS (gelişmiş konular)

Bu belgenin geri kalanı, önemli olmakla birlikte çoğu geliştiricinin ilgisini çekmeyebilecek ileri seviye konuları ele almaktadır.

5.1 Reflection (yansıma)

Modül grafiğini çalışma zamanında reflection yoluyla kullanılabilir hale getirmek için java.lang.reflect paketinde bir Module sınıfı ve java.lang.module adlı yeni bir pakette ilgili bazı türleri tanımlıyoruz. Module sınıfının bir örneği (instance), çalışma zamanında tek bir modülü temsil eder. Her tür bir modül içindedir, bu nedenle her Class nesnesinin yeni Class::getModule yöntemiyle döndürülen ilişkili bir Module nesnesi vardır.

Bir Module nesnesi üzerindeki temel işlemler şunlardır:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
package java.lang.reflect;

public final class Module {
 public String getName();
 public ModuleDescriptor getDescriptor();
 public ClassLoader getClassLoader();
 public boolean canRead(Module target);
 public boolean isExported(String packageName);
}

burada ModuleDescriptor, örnekleri (instance’ları) modül tanımlayıcılarını (module descriptors) temsil eden java.lang.module paketindeki bir sınıftır; getClassLoader yöntemi modülün sınıf yükleyicisini (class loader) döndürür; canRead yöntemi, modülün hedef modülü okuyup okuyamayacağını söyler; ve isExported yöntemi, modülün verilen paketi dışa aktarıp aktarmadığını (export edip etmediğini) söyler.

java.lang.reflect paketi platformdaki tek yansıtma (reflection) özelliği değildir. Anatasyon işlemcilerini (annotation processors) ve dokümantasyon araçlarını desteklemek için derleme zamanı javax.lang.model paketine de benzer eklemeler yapılacaktır.

5.2 Reflective readability (yansıtıcı okunabilirlik)

Bir framework, çalışma zamanında diğer sınıfları yüklemek (load), incelemek (inspect) ve başlatmak (instantiate) için reflection’ı kullanan bir tesistir(metaforik anlamda tesis kullanılmış, ama kolaylaştırıcı gibi bir anlam çıkıyor). Java SE Platformunun kendisindeki framework örnekleri, servis yükleyiciler (service loaders), resource bundles, dynamic proxy’ler ve serialization’dır ve elbette database persistence, dependency injection ve testing gibi çeşitli amaçlara yönelik birçok popüler harici (external) framework kütüphanesi de vardır.

Çalışma zamanında keşfedilen bir sınıf göz önüne alındığında, bir framework’ün onu başlatmak (instantiate) için yapıcılarından (constructor) birine erişebilmesi gerekir. Ancak şu andaki duruma bakarsak, genellikle durum böyle olmayacaktır.

Platformun akış XML ayrıştırıcısı (streaming XML parser), örneğin tanımlanmışsa, ServiceLoader sınıfı aracılığıyla keşfedilebilir herhangi bir sağlayıcıya (provider) tercihen, javax.xml.stream.XMLInputFactory sistem özelliği tarafından adlandırılan XMLInputFactory servisinin uygulanmasını yükler ve başlatır (load and instantiate). İstisna yönetimi (exception handling) ve güvenlik kontrollerini (security checks) göz ardı eden kod, kabaca şunu okur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
String providerName
= System.getProperty("javax.xml.stream.XMLInputFactory");
if (providerName != null) {
 Class providerClass = Class.forName(providerName, false,
 Thread.getContextClassLoader());
 Object ob = providerClass.newInstance();
 return (XMLInputFactory)ob;
}
// Otherwise use ServiceLoader
...

Modüler bir düzenlemede (setting), sağlayıcı sınıfını (provider class) içeren paket bağlam sınıfı yükleyicisi (context class loader) tarafından bilindiği sürece, Class::forName çağrısı (invocation) çalışmaya devam edecektir. Ancak, sağlayıcı sınıfının oluşturucusunun (provider class’s constructor), yansıtıcı (reflective) newInstance yöntemi aracılığıyla çağrılması (invocation) çalışmayacaktır: Sağlayıcı (provider) sınıf yolundan (class path) yüklenmiş olabilir, bu durumda unnamed modül içinde olacak veya bazı named bir modüllerde olabilir, ancak her iki durumda da framework’ün kendisi java.xml modülündedir. Bu modül yalnızca temel modüle (base module) bağlıdır ve bu nedenle onu okur (read) ve dolayısıyla başka herhangi modüldeki bir sağlayıcı sınıfı (a provider class in any other module) framework tarafından erişebilir olmayacaktır.

Sağlayıcı sınıfını (provider class) çerçeveye (framework) erişilebilir kılmak için sağlayıcının modülünü (provider’s module) çerçevenin modülü (framework’s module) tarafından okunabilir hale getirmemiz gerekir. Bu belgenin daha önceki bir sürümünde olduğu gibi, her çerçevenin çalışma zamanında modül grafiğine açıkça (explicitly) gerekli okunabilirlik kenarını (necessary readability edge) eklemesini zorunlu (mandate) kılabilirdik, ancak tecrübe/deneyimler, bu yaklaşımın hantal ve migrasyona bir engel olduğunu gösterdi.

Bu nedenle, bunun yerine, reflection API’sini, sadece bir türü yansıtan (reflects upon) herhangi bir kodun, o türü tanımlayan modülü okuyabilen bir modülde olduğunu varsayacak şekilde revize ediyoruz. Bu, yukarıdaki örneğin ve bunun gibi diğer kodların değişiklik olmadan çalışmasını sağlar. Bu yaklaşım güçlü kapsüllemeyi (strong encapsulation) zayıflatmaz: İster derlenmiş koddan (compiled code) ister yansıma (reflection) yoluyla olsun, tanımlayıcı modülünün (defining module) dışından erişilebilmesi için bir public type hala dışa aktarılan (export edilen) bir pakette olmalıdır.

5.3 Class loaders (sınıf yükleyiciler)

Her tür bir modüldedir ve çalışma zamanında her modülün bir sınıf yükleyicisi (class loader) vardır, ancak bir sınıf yükleyiciyi yalnızca bir modül mü yüklüyor? Modül sistemi, aslında, modüller ve sınıf yükleyiciler (class loaders) arasındaki ilişkilere çok az kısıtlama getirir. Bir sınıf yükleyici (class loader), modüller birbirine müdahale etmediği ve herhangi belirli bir modüldeki tüm türler yalnızca bir yükleyici (loader) tarafından yüklendiği sürece, bir modülden veya birçok modülden türleri yükleyebilir.

Bu esneklik, platformun yerleşik sınıf yükleyicilerinin mevcut hiyerarşisini (platform’s existing hierarchy of built-in class loaders) korumamıza izin verdiği için uyumluluk (compatibility) için kritik öneme sahiptir. Önyükleme (bootstrap) ve genişletme (extension) sınıfı yükleyicileri (class loaders) hala mevcuttur ve platform modüllerinden türleri yüklemek için kullanılır. Uygulama sınıf yükleyicisi (application class loader) de hala mevcuttur ve modül yolunda (module path) bulunan artifektlerden (artifacts) türleri yüklemek için kullanılır.

Bu esneklik, halihazırda karmaşık hiyerarşiler ve hatta özel sınıf yükleyicilerin grafiklerini (graphs of custom class loaders) oluşturan mevcut uygulamaları modüler hale getirmeyi de kolaylaştıracaktır. çünkü bu tarz yükleyiciler, delegasyon paternlerini değiştirmeye gerek kalmadan modüllerdeki load type’lara yükseltilebilir.

5.4 Unnamed modules (isimsiz/adlandırılmamış modüller)

Bir tür, adlandırılmış (named), gözlemlenebilir bir modülde (observable module) tanımlanmamışsa, o zaman isimsiz (unnamed) modülün bir üyesi olarak kabul edildiğini daha önce öğrenmiştik, ancak bu isimsiz (unnamed) modül hangi sınıf yükleyiciyle (class loader) ilişkilidir?

Görünüşe göre, her sınıf yükleyicisi (class loader), yeni, ClassLoader::getUnnamedModule yöntemi tarafından döndürülen kendi benzersiz adsız (unique unnamed) modülü vardır. Bir sınıf yükleyici (class loader), adlandırılmış (named) bir modülde tanımlanmamış bir tür yüklerse, bu türün o yükleyicinin adsız modülünde (that loader’s unnamed module) olduğu kabul edilir, yani, (ilgili) türün Class nesnesinin getModule yöntemi, yükleyicisinin adsız modülünü (its loader’s unnamed module) döndürecektir. Amiyane tabirle isimsiz modül (unnamed module) olarak adlandırılan bu modül, bu durumda sadece, türleri, bilinen herhangi bir modül tarafından tanımlanmayan paketlerde olduklarında, sınıf yolundan (class path) yükleyen, uygulama sınıfı yükleyicinin (application class loader) isimsiz modülüdür (unnamed module).

5.5 Layers (katmanlar)

Modül sistemi, modüller ve sınıf yükleyiciler (class loaders) arasındaki ilişkileri dikte etmez/zorla kurdurmaz , ancak belirli bir türü yüklemek için bir şekilde uygun yükleyiciyi (loader) bulabilmesi gerekir. Bu nedenle çalışma zamanında, bir modül grafiğinin başlatılması (instantiation of a module graph), grafikteki her modülü, o modülde tanımlanan türlerin yüklenmesinden sorumlu benzersiz sınıf yükleyiciye (unique class loader) eşleyen bir katman (layer) üretir. Önyükleme katmanı (boot layer), daha önce tartışıldığı gibi, uygulamanın başlangıç modülünü (initial module) gözlemlenebilir modüllere (observable modules) karşı çözerek, Java sanal makinesi tarafından başlangıçta (startup) oluşturulur.

Çoğu uygulama ve kesinlikle mevcut uygulamaların tümü, önyükleme katmanı (boot layer) dışında bir katman (layer) kullanmayacaktır. Bununla birlikte çoklu katman (multiple layers), uygulama sunucuları (application servers), IDE’ler ve test koşumları/donanımları (test harnesses) gibi eklenti (plug-in) veya konteyner mimarilerine sahip gelişmiş/sofistike uygulamalarda yararlı olabilir. Bu tür uygulamalar, bir veya daha fazla modülden oluşan barındırılan uygulamaları (hosted applications) yüklemek (load) ve çalıştırmak (run) için şimdiye kadar açıklanan dinamik sınıf yüklemeyi (dynamic class loading) ve yansıtıcı modül sistemi API’sini (reflective module-system API) kullanabilir. Bununla birlikte, sıklıkla iki tür ek esnekliğe ihtiyaç duyulur:

 • Barındırılan bir uygulama (hosted applications), zaten mevcut olan bir modülün farklı bir sürümünü gerektirebilir/sürümüne ihtiyaç duyabilir. Örneğin, bir Java EE web uygulaması, java.xml.ws modülünde bulunan JAX-WS yığınının (JAX-WS stack) çalışma zamanı ortamında yerleşik olanından farklı bir sürümüne ihtiyaç duyabilir.
 • Barındırılan bir uygulama (hosted applications), daha önce keşfedilmiş olan sağlayıcıların (providers) dışında servis sağlayıcılara (service providers) ihtiyaç duyabilir. Barındırılan bir uygulama, kendi tercih ettiği sağlayıcıları (own preferred providers) bile ekleyebilir. Örneğin bir web uygulaması, Woodstox akış XML ayrıştırıcısının (Woodstox streaming XML parser) tercih edilen sürümünün bir kopyasını içerebilir, bu durumda ServiceLoader sınıfı diğerlerine tercihen bu sağlayıcıyı döndürmelidir.

Bir konteyner uygulaması, bu uygulamanın ilk modülünü (initial module) farklı bir gözlemlenebilir modül evrenine (universe of observable modules) karşı çözerek, mevcut bir katmanın üstünde barındırılan uygulama (hosted application) için yeni bir katman (layer) yaratabilir. Böyle bir evren yükseltilebilir platform modüllerinin (upgradeable platform modules) alternatif versiyonları ve alt katmanda (lower layer) zaten mevcut olan diğer platformu-olmayan modülleri (non-platform modules) içerebilir; çözümleyici bu alternatif modüllere öncelik verecektir. Böyle bir evren, alt katmanda zaten keşfedilenlerden farklı servis sağlayıcıları da içerebilir. ServiceLoader sınıfı, alt katmandan sağlayıcıları döndürmeden önce bu sağlayıcıları yükleyecek ve döndürecektir.

Katmanlar istiflenebilir: Önyükleme katmanının (boot layer) üzerine yeni bir katman oluşturulabilir ve daha sonra bunun üzerine başka bir katman oluşturulabilir. Normal çözünürlük işleminin (resolution process) bir sonucu olarak, belirli bir katmandaki modüller, o katmandaki veya herhangi bir alt katmandaki modülleri (any lower layer) okuyabilir. Bu nedenle, bir katmanın modül grafiğinin, referans olarak, altında bulunan her katmanın modül grafiklerini içerdiği düşünülebilir.

5.6 Qualified exports (nitelikli dışa aktarımlar)

Bazı türlerin bir dizi modül arasında erişilebilir olmasını, ancak diğer tüm modüller tarafından erişilemez kalmasını sağlamak için düzenlemeler yapmak zaman zaman gereklidir.

JDK’nın standart java.sql ve java.xml modüllerinin implementasyonlarında yer alan kod, örneğin, java.base modülünde bulunan dahili (internal) sun.reflect paketinde tanımlanan türleri kullanır. Bu kodun sun.reflect paketindeki türlere erişmesi için bu paketi java.base modülünden basitçe dışa aktarabiliriz (export):

1
2
3
4
module java.base {
 ...
 exports sun.reflect;
}

Bununla birlikte, her modül java.base‘i okuduğundan, bu, sun.reflect paketindeki her türü her modül için erişilebilir hale getirir ve bu, bu paketteki bazı sınıflar ayrıcalıklı (privileged), güvenlik duyarlı (security-sensitive) metotlar tanımladığı için istenmeyen bir durumdur.

Bu nedenle modül deklarasyonlarını, bir paketin bir veya daha fazla “özel olarak adlandırılmış modüle” aktarılmasına izin verecek ve başkalarına izin vermeyecek şekilde genişletiyoruz. java.base modülünün deklarasyonu aslında sun.reflect paketini yalnızca belirli bir JDK modülleri kümesine aktarır:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
module java.base {
 ...
 exports sun.reflect to
   java.corba,
   java.logging,
   java.sql,
   java.sql.rowset,
   jdk.scripting.nashorn;
}

Bu nitelikli dışarı aktarımlar (qualified exports) paketlerden dışa aktarıldıkları (exported) belirli modüllere başka türde bir kenar(edge) (burada altın renklendirilmiş olan) eklenerek bir modül grafiğinde görselleştirilebilir.


Java'da Modül Sistemi

Daha önce belirtilen erişilebilirlik kuralları (accessibility rules) şu şekilde geliştirilmiştir: İki tür S ve T farklı modüllerde tanımlanmışsa ve T herkese açıksa (yani public ise), S’deki kod aşağıdaki durumlarda T’ye erişebilir:

 • S’nin modülü T’nin modülünü okuyorsa, ve
 • T’nin modülü T’nin paketini ya doğrudan S’nin modülüne ya da tüm modüllere aktarıyorsa.

Ayrıca, bir paketin tüm modüller yerine belirli bir modüle aktarılıp aktarılmadığını söylemek için reflective Module sınıfını bir yöntemle genişletiyoruz:

1
2
3
4
public final class Module {
 ...
 public boolean isExported(String packageName, Module target);
}

Nitelikli dışa aktarımlar (qualified exports), dahili (internal) türleri yanlışlıkla amaçlananlar dışındaki modüller için erişilebilir hale getirebilir; bu nedenle bunların dikkatli kullanılması gerekir. Örneğin kötü niyetli biri, sun.reflect paketindeki türlere erişmek için bir modüle java.corba adını verebilir. Bunu önlemek için, inşa zamanında (build time) bir dizi ilgili modülü analiz edebilir ve her modülün tanımlayıcısında (module’s descriptor), ona bağlı olmasına izin verilen modüllerin içeriğinin karmalarını (hashes) kaydedebilir (record) ve nitelikli dışa aktarımlarını (qualified exports) kullanabiliriz. Çözümleme (resolution) sırasında, başka bir modülün nitelikli dışa aktarımında (qualified export) adı verilen herhangi bir modül için, içeriğindeki hash‘in ikinci modülde o modül adı için kaydedilen hash ile eşleştiğini doğrularız. Nitelikli dışa aktarımlar (qualified exports), bunları beyan eden ve kullanan modüller bu şekilde birbirine bağlandığı sürece güvenilmeyen bir ortamda kullanmak için güvenlidir.

SUMMARY (özet)

Burada açıklanan modül sisteminin birçok yönü/görünüşü (facets) vardır, ancak çoğu geliştiricinin bunlardan yalnızca bazılarını düzenli olarak kullanması gerekecektir. Modül deklarasyonları, modüler JAR dosyaları, modül yolu (module path), okunabilirlik (readability), erişilebilirlik (accessibility), isimsiz modül (unnamed module), otomatik modüller (automatic modules) ve modüler servisler (modular services) gibi temel kavramların önümüzdeki yıllarda çoğu Java geliştiricisine oldukça tanıdık gelmesini bekliyoruz. Bunun aksine, yansıtıcı okunabilirlik (reflective readability), katmanlar (layers) ve “nitelikli dışa aktarma (qualified exports) gibi daha gelişmiş özelliklere nispeten az sayıda kişi ihtiyaç duyacaktır.

ACKNOWLEDGEMENTS (teşekkürler)

Bu belge Alan Bateman, Alex Buckley, Mandy Chung, Jonathan Gibbons, Chris Hegarty, Karen Kinnear, ve Paul Sandoz’dan katkılar içermektedir.

ÇEVİRİ

Hasan Çelik (bizzat ben deniz:) )